Hotărârea nr. 24/2021

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 167846 Brașov, nr. cad. 167846.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 24
din data de 27  ianuarie  2021

 

 

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.Fnr. 167846 Brașov, nr. cad. 167846;

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 ianuarie 2021;

Analizând Referatul de aprobare nr. 2.607 din 12.01.2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând adresa nr. 130.582 din 21.12.2020, declarația de renunțare la dreptul de proprietate nr. 2.317 din 09.09.2020 și extrasul C.F. pentru informare nr. 167846 Brașov;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. f) din Noul Cod Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se ia act că dl. Petuhov Ehim și d-na Petuhov Dunia au renunțat la dreptul de proprietate asupra terenului înscris în C.F. nr. 167846 Brașov, nr. cad. 167846, în suprafață de 42 m.p., zona str. Baciului.

 

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a terenului înscris în C.F. nr. 167846 Brașov, nr. cad. 167846, în suprafață de 42 m.p., zona str. Baciului.

 

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.