Hotărârea nr. 239/2021

Darea în administrare către Autoritatea Electorală Permanentă, a imobilului situat în Braşov, B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C 7, cam. 401.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 239
din data de  22  aprilie  2021
 
 
 
Privind: darea în administrare către Autoritatea Electorală Permanentă, a imobilului situat în Braşov, B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C 7, cam. 401;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 22 aprilie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 39.464 din 2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune darea în administrare către Autoritatea Electorală Permanentă, a imobilului situat în Braşov, B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C 7, cam. 401;
Văzând adresa Autorităţii Electorale Permanente nr. 368/2021, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 39.142/2021;
Având în vedere prevederile art. 73, alin. (3), lit. a) din Constituţie; ale art. 867 şi 868 din Codul Civil şi ale H.G. nr. 972 din 2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a), art. 287, lit. b), art. 297, alin. (1), lit. a) şi art. 298 - 300 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă darea în administrare, începând cu 01.06.2021, pe o perioadă de 10 ani, către Autoritatea Electorală Permanentă, a imobilului situat în Braşov, B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C7, cam. 401, identificat în C.F. nr. 146844-C1-U6 Braşov, nr. top. 8859/2/1/1/1/5, proprietatea publică a Municipiului Braşov, valoarea de inventar a întregului imobil, fiind de 2.415.300,00 lei
 
 
Art. 2. Destinaţia imobilului menţionat la art. 1, este pentru desfăşurarea activităţilor specifice Autorităţii Electorale Permanente.
 
 
Art. 3. Se aprobă Contractul de administrare, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 4. Cheltuielile privind întreţinerea şi plata utilităţilor pentru spaţiul atribuit conform art. 1, din prezenta hotărâre, vor fi suportate de către Autoritatea Electorală Permanentă.
 
 
Art. 5. Transmiterea imobilului se va face în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data comunicării prezentei hotărâri.
 
 
Art. 6. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Contract de administrare .pdf