Hotărârea nr. 237/2021

Darea în administrare a unor spaţii, situate în Braşov, str. Olteţ, nr. 11, către Grădiniţa cu program prelungit nr. 33 Braşov.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 237
din data de  22  aprilie  2021
 
 
 
Privind: darea în administrare a unor spaţii, situate în Braşov, str. Olteţ, nr. 11, către Grădiniţa cu program prelungit nr. 33 Braşov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 22 aprilie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 37.702 din 2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune darea în administrare a unor spaţii, situate în Braşov, str. Olteţ, nr. 11, către Grădiniţa cu program prelungit nr. 33 Braşov;
Văzând adresa Grădiniţei cu program prelungit nr. 33, nr. 134/2021 şi adresa Consiliului reprezentativ al părinţilor Grădiniţei cu PP, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 19.859/2021 înregistrate la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 19.856/2021 şi nr. 19.859/2021;
Având în vedere Legea educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4.619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar; Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5.115/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; precum şi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 54/2021 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov şi ale H.C.L. nr. 252/2015 privind darea în administrare a terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 108, lit. a), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a), art. 297, alin. (1), lit. a), art. 298 şi art. 299 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă darea în administrare, a unor spaţii, situate la parter, identificate conform anexei şi la etajul I din imobilul, situat în Braşov, str. Olteţ, nr. 11, către Grădiniţa cu program prelungit nr. 33 Braşov, valoarea de inventar a întregului imobil şi a terenului aferent fiind de 3.088.646 lei.
 
 
Art. 2. Destinaţia imobilului menţionat la art. 1, este pentru desfăşurarea activităţilor specifice Grădiniţei cu program prelungit nr. 33 Braşov.
 
 
Art. 3. Cheltuielile privind întreţinerea şi plata utilităţilor pentru spaţiile menţionate la art. 1 din prezenta hotărâre, vor fi suportate de către Grădiniţa cu program prelungit nr. 33 Braşov.
 
 
Art. 4. Transmiterea spaţiilor şi încheierea protocolului de predare primire a spaţiilor menţionate la art. 1, se va face în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data comunicării prezentei hotărâri.
  
 
Art. 5. Hotărârea Consiliului Local nr. 296/2017, îşi încetează aplicabilitatea.
 
 
Art. 6. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.