Hotărârea nr. 235/2021

Neexercitarea dreptului de preemţiune la intenția de înstrăinare a imobilului situat în Municipiul Braşov, str. Nicolae Bălcescu, nr. 14, ap. 2, înscris în C.F. nr. 134332-C1-U1 Braşov și nr. top. (5274, 5275)/2, deținut de Popa Ioan-Florin, proprietar tabular.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 235
din data de  22  aprilie  2021
 
 
 
Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune la intenția de înstrăinare a imobilului situat în Municipiul Braşov, str. Nicolae Bălcescu, nr. 14, ap. 2, înscris în C.F. nr. 134332-C1-U1 Braşov și nr. top. (5274, 5275)/2, deținut de Popa Ioan-Florin, proprietar tabular;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 22 aprilie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 34.731 din 2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemţiune la intenția de înstrăinare a imobilului situat în Municipiul Braşov, str. Nicolae Bălcescu, nr. 14, ap. 2, înscris în C.F. nr. 134332-C1-U1 Braşov și nr. top. (5274, 5275)/2, deținut de Popa Ioan-Florin, proprietar tabular;
Văzând adresa nr. 32.530 din 26.03.2021 prin care domnul Popa Ioan-Florin în calitate de proprietar tabular, solicită Consiliului Local al Municipiului Brașov, exercitarea dreptului de preemţiune la intenția de înstrăinare a imobilului situat în Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 14, ap. 2, înscris în C.F.   nr. 134332-C1-U1 Braşov, nr. top. (5274, 5275)/2, casă, monument istoric, datare sec. XVI-XIX, 1798, poz. LMI 149, cod LMI 2015 BV-II-m-B-11316, pentru preţul de 85000 Euro, precum şi adresa Direcţiei Judeţene pentru Cultură Braşov nr. 194/20 din 15.03.2021 prin care nu-și exercită dreptul de preemțiune al statului și îl transferă către autoritatea publică locală;
Având în vedere prevederile art. 4, alin. (4), alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-și exercită dreptul de preemţiune la intenția de înstrăinare a imobilului situat în Municipiul Braşov, str. Nicolae Bălcescu, nr. 14, ap. 2, înscris în C.F. nr. 134332-C1-U1 Braşov și nr. top. (5274, 5275)/2, casă, monument istoric, datare sec. XVI-XIX, 1798, poz. LMI 149, cod LMI 2015 BV-II-m-B-11316, pentru preţul de 85000 Euro, deținut de Popa Ioan-Florin, proprietar tabular.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.