Hotărârea nr. 233/2021

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 169794 Brașov, nr. cad. 169794.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 233
din data de  22  aprilie  2021
 
 
 
 
Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 169794 Brașov, nr. cad. 169794;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 22 aprilie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 36.541 din 06.04.2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 169794 Brașov, nr. cad. 169794;
Văzând adresa nr. 23.986 din 04.03.2021, declarația de renunțare la dreptul de proprietate nr. 437 din 18.02.2021 și extrasul C.F. pentru informare nr. 169794 Brașov;
Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. f) din Noul Cod Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se ia act că d-na Bisoc Alina și dl. Bisoc Dorel au renunțat la dreptul de proprietate asupra terenului înscris în C.F. nr. 169794 Brașov, nr. cad. 169794, în suprafață de 92 m.p., str. Ioan Popasu.
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a terenului înscris în C.F. nr. 169794 Brașov, nr. cad. 169794, în suprafață de 92 m.p., str. Ioan Popasu.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.