Hotărârea nr. 230/2021

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 168288 Brașov, nr. cad. 168288 și a terenului înscris în C.F. nr. 169882 Brașov, nr. cad. 169882.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 230
din data de  22  aprilie  2021
 
 
 
Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 168288 Brașov, nr. cad. 168288 și a terenului înscris în C.F. nr. 169882 Brașov, nr. cad. 169882;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 22 aprilie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 36.531 din 06.04.2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 168288 Brașov, nr. cad. 168288 și a terenului înscris în C.F. nr. 169882 Brașov, nr. cad. 169882;
Văzând adresa nr. 32.297 din 26.03.2021, declarația de renunțare la dreptul de proprietate nr. 157 din 12.02.2021 și extrasele C.F. pentru informare nr. 168288 și 169882 Brașov.
Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. f) din Noul Cod Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se ia act că societatea TREPTE S.R.L. a renunțat la dreptul de proprietate asupra terenului înscris în C.F. nr. 168288 Brașov, nr. cad. 168288, în suprafață de 101 m.p. și a terenului înscris în C.F.   nr. 169882 Brașov, nr. cad. 169882, în suprafață de 946 m.p., str. Calea Feldioarei.
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a terenului înscris în C.F. nr. 168288 Brașov, nr. cad. 168288, în suprafață de 101 m.p. și a terenului înscris în C.F. nr. 169882 Brașov, nr. cad. 169882, în suprafață de 946 m.p., str. Calea Feldioarei.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.