Hotărârea nr. 229/2021

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 168716 Brașov, nr. cad. 1036/21, nr. top. 11192/1/5/1/21 și a terenului înscris în C.F. nr. 169911 Brașov, nr. cad. 1036/32, nr. top. 11192/1/5/1/32.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 229
din data de  22  aprilie  2021
 
 
 
 
Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 168716 Brașov, nr. cad. 1036/21, nr. top. 11192/1/5/1/21 și a terenului înscris în C.F. nr. 169911 Brașov, nr. cad. 1036/32, nr. top. 11192/1/5/1/32;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 22 aprilie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 36.521 din 06.04.2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 168716 Brașov, nr. cad. 1036/21, nr. top. 11192/1/5/1/21 și a terenului înscris în C.F. nr. 169911 Brașov, nr. cad. 1036/32, nr. top. 11192/1/5/1/32;
Văzând adresa nr. 33.173 din 29.03.2021, declarația de renunțare la dreptul de proprietate nr. 290 din 11.03.2021 și extrasele C.F. pentru informare nr. 168716 și 169911 Brașov;
Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. f) din Noul Cod Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se ia act că d-na Varodi Elena și dl. Șipoș A. Ștefan au renunțat la dreptul de proprietate asupra terenului înscris în C.F. nr. 168716 Brașov, nr. cad. 1036/21, nr. top. 11192/1/5/1/21, în suprafață de 1.244 m.p. și a terenului înscris în C.F. nr. 169911 Brașov, nr. cad. 1036/32, nr. top. 11192/1/5/1/32, în suprafață de 870 m.p., zona str. Candid Muslea.
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a terenului înscris în C.F. nr. 168716 Brașov, nr. cad. 1036/21, nr. top. 11192/1/5/1/21, în suprafață de 1.244 m.p. și a terenului înscris în C.F. nr. 169911 Brașov, nr. cad. 1036/32, nr. top. 11192/1/5/1/32, în suprafață de 870 m p., zona str. Candid Muslea.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.