Hotărârea nr. 226/2021

Aprobarea proiectului Actului adiţional nr. 2 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători Nr. 1/2018.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 226
din data de  22  aprilie  2021
 
 
 
 
Privind: aprobarea proiectului Actului adiţional nr. 2 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători Nr. 1/2018;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 22 aprilie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 37.810 din 09.04.2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Transport și Monitorizare din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune aprobarea proiectului Actului adiţional nr. 2 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători Nr. 1/2018;
Văzând adresa Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov nr. 783/08.04.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 37.657/08.04.2021, prin care se înaintează proiectul Actului adiţional nr. 2 la Contractul de delegare a serviciului public de transport local prin curse regulate nr. 1/2018;
Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile de transport public feroviar și rutier de călători; ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale cu modificările şi completările ulterioare; ale H.C.L. nr. 735/2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate şi a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate prin atribuire directă către operatorul de transport RATBV S.A. şi H.C.L. nr. 849 din 10.12.2019 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători Nr. 1/2018, precum şi prevederile Cap. 21, pct. 21.1 din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători Nr. 1/20.12.2018;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 89, art. 90, art. 91, art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (7), lit. i), lit. n), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă proiectul Actului adiţional nr. 2 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători Nr. 1/20.12.2018, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Compartimentul Transport şi Monitorizare, prin Direcţia Economică, Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov şi Societatea RATBV S.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa 1 - Act Aditional 2 la Contract.pdf
  • Anexa 2 - Program transport.pdf
  • Anexa 3 - Planul de transport 2021.pdf
  • Anexa 4 - Programul de circulatie.pdf
  • Anexa 5 - Statiile si Traseele aferente.pdf
  • Anexa 6 - Investitii operator.pdf
  • Anexa 7- Investitii UAT BV.pdf
  • Anexa 8-Fundamentarea.pdf
  • Anexa 9-10-11 Bunuri utilizate.pdf
  • Anexa 12 - Lista mijloacelor.pdf
  • Anexa 13 -Tarife Municipiul Brasov.pdf
  • Anexa 14 - Tarife Zona Metropolitana.pdf
  • Anexa 15 la 31 - Diferente de tarif.pdf
  • Anexa 32 la 48 - Mod acordare diferente tar.pdf
  • Anexa 49 la 65 - Fundamentarea anuala difer.pdf
  • Anexa 66-68 - Modelele formularelor decont.pdf
  • Anexa 69-70 - Structura costurilor.pdf
  • Anexa 71 - Calculul costului pe kilometru.pdf
  • Anexa 72 - Caiet de sarcini.pdf
  • Anexa 72 - Caiet sarcini_1.2.Statiile si Tra.pdf
  • Anexa 74 la 89 - Fundamentarea compensatiei.pdf
  • Anexa 73 - Regulament_actualizat 25 feb.2020.pdf