Hotărârea nr. 225/2021

Finanţarea nerambursabilă din bugetul Municipiului Braşov a proiectelor culturale.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 225
din data de  22  aprilie  2021
 
 
 
 
Privind: finanţarea nerambursabilă din bugetul Municipiului Braşov a proiectelor culturale;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 22 aprilie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 40.955 din 16.04.2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al  prin care se propune finanţarea nerambursabilă din bugetul Municipiului Braşov a proiectelor culturale;
Având în vedere prevederile art. 1, alin. (1) şi art. 1^2, alin. (1) din O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale; precum şi art. 5, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general; ale art. 26 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 1, alin. (1) şi art. 1^2, alin. (1) din O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale; ale art. 5, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, precum şi ale Legii nr. 52 din 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare;
Văzând Raportul pentru transparenţă decizională nr. 40.942 din16.04.2021;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. a), alin. (7), lit. d), art. 139, alin. (3), lit. d), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă finanţarea nerambursabilă din bugetul Municipiului Braşov a  proiectelor culturale.
 
 
 
Art. 2. Se aprobă Ghidul Solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă a proiectelor culturale cu toate anexele, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
 
 
Art. 3. Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 96/20.02.2020 privind aprobarea finanţării nerambursabile din fonduri publice a proiectelor culturale, îşi încetează aplicabilitatea.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin aparatul său de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.