Hotărârea nr. 224/2021

Aprobarea, la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, pe anul 2021, a taxei pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului instituției, cum ar fi grădinile publice, parcurile, muzeele şi alte locuri în aer liber, la cererea viitorilor soţi.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 224
din data de  22  aprilie  2021
 
 
 
Privind: aprobarea, la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, pe anul 2021, a taxei pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului instituției, cum ar fi grădinile publice, parcurile, muzeele şi alte locuri în aer liber, la cererea viitorilor soţi;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 22 aprilie 2021; Analizând Referatul de aprobare nr. 8.833 din 31.03.2021 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, prin care se propunea probarea, la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, pe anul 2021, a taxei pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului instituției, cum ar fi grădinile publice, parcurile, muzeele şi alte locuri în aer liber, la cererea viitorilor soţi;
Văzând și Referatul nr. 8.087 din 24.03.2021 privind asigurarea transparenței decizionale de promovare a Proiectului de Hotărâre a Consiliului Local având ca obiect instituirea la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov pe anul 2021 a taxei pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului instituției;
Având în vedere prevederile Legii nr. 47/2020 pentru modificarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă; ale art. 1, alin. (1) și art. 20, art. 21 din O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 2, pct. 55, art. 67, alin. (1), lit. b) și art. 68, alin. (1) și (2) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. c), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă, la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov, pe anul 2021, taxa pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului instituției, cum ar fi grădinile publice, parcurile, muzeele şi alte locuri în aer liber, la cererea viitorilor soţi.
 
 
Art. 2. Cuantumul taxei prevăzută la art. 1, este următorul:
 

Denumire taxa

Valoare

lei

Taxă pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului instituției, cum ar fi grădinile publice, parcurile, muzeele şi alte locuri în aer liber.

1.000

 
 
Art. 3. Taxa instituită prin prezenta hotărâre, plătită în beneficiul Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, reprezintă venit propriu al instituției și urmează a fi gestionată în condiţiile legii.
 
 
Art. 4. Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov va supune aprobării Primarului Municipiului Brașov Regulamentul privind prestarea serviciului pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului instituției, cum ar fi grădinile publice, parcurile, muzeele şi alte locuri în aer liber, la cererea viitorilor soţi.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov și Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.