Hotărârea nr. 223/2021

Aprobarea Regulamentului de înscriere, departajare și transfer al copiilor în creșele aflate în subordinea Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 223
din data de  22  aprilie  2021
 
 
 
Privind: aprobarea Regulamentului de înscriere, departajare și transfer al copiilor în creșele aflate în subordinea Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 22 aprilie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 4.887 din data de 09.04.2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov, prin care se propune aprobarea Regulamentului de înscriere, departajare și transfer al copiilor în creșele aflate în subordinea Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov;
Având în vedere prevederile Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare; ale H.G. nr. 1.252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară; ale Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale; ale art. 23, alin. (1), lit. a) și art. 27 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; ale H.C.L. nr. 832/10.12.2019 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov; ale art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (4), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T A R A S T E:
 
 
 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de înscriere, departajare și transfer al copiilor în creșele aflate în subordinea Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. La data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 363 din 31 iulie 2020 privind aprobarea Regulamentului de înscriere, departajare și transfer al copiilor în creșele aflate în subordinea Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov, își încetează aplicabilitatea.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Serviciul Public de Administrare Creșe Brașov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • anexa-Regulament_de_inscriere,_departajare_si_transfer_al_copiilor_in_cresele_din_subordinea_SPAC_19.03.2021.pdf