Hotărârea nr. 222/2021

Modificarea H.C.L. nr. 663/2018 privind implementarea la nivelul Municipiului Brașov a proiectului „Bunicii în siguranță - Sistem de teleasistență”, republicată.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 222
din data de  22  aprilie  2021
 
 
 
 
Pentru: modificarea H.C.L. nr. 663/2018 privind implementarea la nivelul Municipiului Brașov a proiectului „Bunicii în siguranță - Sistem de teleasistență”, republicată;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 22 aprilie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 35.723 din 15.04.2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 663/2018 privind implementarea la nivelul Municipiului Brașov a proiectului „Bunicii în siguranță - Sistem de teleasistență”, republicată;
Având în vedere prevederile art. 35, alin. (2), art. 92, alin. (1) și alin. (2), art. 95, alin. (1) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 1, alin. (1), alin. (2), alin. (4), art. 21, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale Anexei nr. 2 Regulament - cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; ale H.G. nr. 566/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020, Obiectivul strategic 3.2. ”Promovarea participării sociale active și demne a persoanelor vârstnice”, respectiv 3.2.3. ”Prevenirea abuzurilor asupra populației vârstnice și a excluziunii”, M.II.-S2.1., lit. f) și g) din Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se modifică Art. 2 din H.C.L. nr. 663/2018 privind implementarea la nivelul Municipiului Brașov a proiectului „Bunicii în siguranță - Sistem de teleasistență”, republicată, și care va avea următorul cuprins:
Art. 2. Se aprobă metodologia privind implementarea la nivelul Municipiului Brașov a proiectului „Bunicii în siguranță - Sistem de teleasistență”, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.”
 
 
Art. 2. Se modifică Anexa la H.C.L. nr. 663/2018 privind implementarea la nivelul Municipiului Brașov a proiectului „Bunicii în siguranță - Sistem de teleasistență”, republicată, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 663/2018 privind implementarea la nivelul Municipiului Brașov a proiectului „Bunicii în siguranță - Sistem de teleasistență”, republicată, rămân neschimbate.
 
 
Art. 4. H.C.L. nr. 663/2018 privind implementarea la nivelul Municipiului Brașov a proiectului „Bunicii în siguranță - Sistem de teleasistență”, republicată, astfel modificată, va fi republicată.
 
 
Art. 5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.05.2021.
 
 
Art. 6. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția de Asistență Socială Brașov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 663 din data de 15  noiembrie  2018
Republicată conform H.C.L. nr. 81/2019; H.C.L. nr. 360/2020 și conform H.C.L. nr. 222 din data de 22 aprilie 2021
 
 
 
 
 
Privind: implementarea la nivelul Municipiului Braşov a proiectului „Bunicii în siguranţă - Sistem de teleasistenţă”;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 22 aprilie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 35.723 din 15.04.2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 663/2018 privind implementarea la nivelul Municipiului Brașov a proiectului „Bunicii în siguranță - Sistem de teleasistență”, republicată;
Având în vedere prevederile art. 35, alin. (2), art. 92, alin. (1) și alin. (2), art. 95, alin. (1) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 1, alin. (1), alin. (2), alin. (4), art. 21, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale Anexei nr. 2 Regulament - cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; ale H.G. nr. 566/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020, Obiectivul strategic 3.2. ”Promovarea participării sociale active și demne a persoanelor vârstnice”, respectiv 3.2.3. ”Prevenirea abuzurilor asupra populației vârstnice și a excluziunii”, M.II.-S2.1., lit. f) și g) din Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă implementarea la nivelul Municipiului Braşov a proiectului „Bunicii în siguranţă - Sistem de teleasistenţă” de către Direcţia de Asistenţă Socială Braşov, în nume propriu sau în parteneriat cu furnizori privaţi de servicii sociale.
 
 
Art. 2. Se aprobă metodologia privind implementarea la nivelul Municipiului Brașov a proiectului „Bunicii în siguranță - Sistem de teleasistență”, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. Finanţarea proiectului „Bunicii în siguranţă - Sistem de teleasistenţă” se asigură din bugetul local al Municipiului Braşov, prin bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Asistenţă Socială Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa 1 PHCL modificare HCL 663 2018.pdf