Hotărârea nr. 218/2021

Modificarea H.C.L. nr. 73/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciului social de zi Centrul de Zi de Socializare și Petrecere a Timpului Liber (tip club) Noua, republicată.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 218
din data de  22  aprilie  2021
 
 
 
 
Pentru: modificarea H.C.L. nr. 73/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciului social de zi Centrul de Zi de Socializare și Petrecere a Timpului Liber (tip club) Noua, republicată;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 22 aprilie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 32.819 din 07.04.2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 73/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciului social de zi Centrul de Zi de Socializare și Petrecere a Timpului Liber (tip club) Noua, republicată;
Având în vedere art. 5, lit. (i) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare; art. 1, alin. (4), art. 7, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Anexa 2 Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale, Anexa 6 - Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte, aplicabile pentru următoarele categorii de servicii sociale: Centre de zi de asistență și recuperare [...]; Adresa de recomandare emisă de către Biroul Teritorial al instituţiei Avocatul Poporului cu nr. 2979/18.02.2020 și înregistrată în cadrul Direcției de Asistență Socială Brașov cu nr. 14175/21.02.2020; Adresa nr. 1927/ANDPDCA/DDPD/LT/09.03.2020 înregistrată la Direcția de Asistență Socială Brașov cu nr. 21.515 din 17.03.2020 transmisă de către Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Începând cu data de 01.05.2021 se aprobă modificarea H.C.L. nr. 73/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciului social de zi Centrul de Zi de Socializare și Petrecere a Timpului Liber (tip club) Noua, republicată, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 73/2019 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi Centrul de Zi de Socializare și Petrecere a Timpului Liber (tip club) Noua, republicată, rămân neschimbate.
 
 
Art. 3. H.C.L. nr. 73/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciului social de zi Centrul de Zi de Socializare și Petrecere a Timpului Liber (tip club) Noua, republicată, astfel modificată, va fi republicată.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia de Asistență Socială Brașov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
   
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 73 din data de  28  februarie  2019
Republicată conform H.C.L. nr. 18/2020 și conform H.C.L. nr. 218 din 22 aprilie 2021
 
 
 
 
Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi „Centrul de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip Club)”;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 22 aprilie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 32.819 din 07.04.2021, al Primarului Municipiului Brașov în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Direcția de Asistență Socială Brașov, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 73/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciului social de zi Centrul de Zi de Socializare și Petrecere a Timpului Liber (tip club) Noua, republicată;
Având în vedere art. 5, lit. (i) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare; art. 1, alin. (4), art. 7, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Anexa 2 Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale, Anexa 6 - Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte, aplicabile pentru următoarele categorii de servicii sociale: Centre de zi de asistență și recuperare [...]; Adresa de recomandare emisă de către Biroul Teritorial al instituţiei Avocatul Poporului cu nr. 2979/18.02.2020 și înregistrată în cadrul Direcției de Asistență Socială Brașov cu nr. 14175/21.02.2020; Adresa nr. 1927/ANDPDCA/DDPD/LT/09.03.2020 înregistrată la Direcția de Asistență Socială Brașov cu nr. 21.515 din 17.03.2020 transmisă de către Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Începând cu data de 01 martie 2019 se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi „Centrul de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip Club)” conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Începând cu data de 01 martie 2019 Hotărârea Consiliului Local nr. 70 din 24 februarie 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi„Centrul de zi de socializare şi petrecere a timpului liber ( tip Club)”, îşi încetează aplicabilitatea.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Asistenţă Socială Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.