Hotărârea nr. 215/2021

Stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2022.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 215
din data de  22  aprilie  2021
 
 
 
Privind: stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2022;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 22 aprilie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 305.491 din 2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Fiscale Braşov, prin care se propune stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2022;
Având în vedere prevederile art. 56, art. 120, alin. (1), art. 121, alin. (1) și (2) și art. 139, alin. (2) din Constituția României, republicată; ale articolul 9, paragraful 3 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; ale art. 7, alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; ale art. 5, alin. (1), lit. a) și alin. (2), art. 16, alin. (2), art. 20, alin. (1), lit. b), art. 27, art. 30 și art. 761, alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 1, art. 2, alin. (1), lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare; ale art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; ale H.G. nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montate și organizarea activității montane în munți; ale art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; ale art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; ale Hotărârii Consiliului Local nr. 703/2005 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării, republicată; ale Hotărârii Consiliului Local nr. 236/2015 privind zonarea Municipiului Brașov, republicată;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129. alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. c), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. (1) Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pentru anul 2022, se stabilesc potrivit prezentei hotărâri.
          (2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor, taxelor locale, și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Municipiului Brașov și sunt prevăzute în anexa nr. 1,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. (1) Se stabilește o cotă adițională de 35 % în cazul impozitului pe mijloacele de transport prevăzute de art. 470 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
     (2) Se stabilește o cotă adițională de 0,1 %, respectiv o majorare de 50 % față de nivelul impozitului/taxei, în cazul impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale deținute de persoanele juridice, prevăzute de art. 460, alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
      (3) Se stabilește o cotă adițională de 0,5 % respectiv o majorare de 38,462 % față de nivelul impozitului/taxei, în cazul impozitului/taxei pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice prevăzute la art. 460, alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
      (4) Se stabilește o cotă adițională de 2,5 % respectiv o majorare de 50 % față de nivelul impozitului/taxei în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, pentru clădirile deținute de persoanele juridice prevăzute la art. 460, alin. 8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
       (5) Se stabilește o cotă adițională de 20 % pentru taxa de afișaj în scop de reclamă și publicitate prevăzută de art. 478, alin. 2, lit. a și b din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
          (6) Criteriile în funcție de care se stabilesc cotele suplimentare prevăzute la alineatele (1), (2), (3), (4) și (5) sunt de natură economică cu impact asupra încasărilor la bugetul local al Municipiului Brașov.
 
 
Art. 3. (1) Se aprobă majorarea cu până la 500 %, începând cu al treilea an, a impozitului pentru terenul agricol neîngrijit timp de doi ani consecutivi, în condițiile stabilite prin Hotărâre a Consiliului Local, potrivit art. 489, alin. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
        (2) Criteriile de încadrare a terenurilor în categoria celor prevăzute la alineatul (1) se stabilesc prin Hotărârea Consiliului Local.
 
 
Art. 4. (1) Se aprobă majorarea cu până la 500 % a impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Brașov, potrivit art. 489, alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
        (2) Criteriile de încadrare a clădirilor și terenurilor în categoria celor prevăzute la alineatul (1) se stabilesc prin Hotărârea Consiliului Local.
 
 
Art. 5. (1) Contribuabilii persoane fizice și juridice de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Brașov, care prestează servicii de cazare sau care prestează servicii de transport pe cablu și alte asemenea, datorează taxa specială salvamont-salvare în munți și prevenirea accidentelor turistice, după cum urmează:
- pentru servicii de cazare 2 lei/zi/turist.
- pentru servicii de transport pe cablu 0.80 % din veniturile încasate.
         (2) Se aprobă regulamentul privind impunerea, încasarea și utilizarea taxei speciale salvamont conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
       (3) Se aprobă declarația de impunere pentru taxa specială salvamont, formular prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.
 
 
Art. 6. (1) Se instituie taxa specială pentru promovarea turistică a municipiului Brașov prin aplicarea unui tarif de 1 leu/zi/turist.
          (2) Se aprobă regulamentul privind instituirea și utilizarea taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului Brașov, conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          (3) Se aprobă declarația decont pentru taxa specială pentru promovarea turistică, formular prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.
 
 
Art. 7. (1) Nivelurile altor taxe locale prevăzute de art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal se stabilesc pentru anul fiscal 2022 la valorile cuprinse în anexa nr. 6 la prezenta hotărâre.
          (2) Se aprobă procedura privind modul de calcul și plata taxelor instituite în temeiul art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cuprinsă în anexa nr. 7 la prezenta hotărâre.
 
 
Art. 8. Se acordă scutirea la plata impozitului pentru mijloacele de transport utilizate efectiv în domeniul agricol, potrivit art. 469, alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, conform procedurii prevăzute în Anexa 8.
 
 
Art. 9. (1) Se acordă o reducere de 20 % pentru o perioadă de 5 ani consecutivi la plata impozitului pentru clădirile prevăzute la art. 456, alin. 2, lit. m, respectiv proprietarilor care au executat pe cheltuiala proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice astfel cum este prevăzut în O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.
     (2) Se aprobă procedura privind stabilirea condițiilor de acordare a facilității fiscale conform art. 456. alin. 2, lit. m din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cuprinsă în anexa nr. 9 la prezenta hotărâre.
 
 
Art. 10. (1) Se acordă scutirea pentru o perioadă de 5 ani consecutivi la plata impozitului pentru clădirile prevăzute la art. 456, alin. 2, lit. n, pentru clădirile unde au fost executate lucrări în condițiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității ambiental-arhitecturale a clădirilor cu modificările și completările ulterioare.
      (2) Se aprobă procedura privind stabilirea condițiilor de acordare a facilității fiscale conform art. 456, alin. 2, lit. n din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cuprinsă în anexa nr. 10 la prezenta hotărâre.
 
 
Art. 11. (1) Se acordă scutirea la plata impozitului pentru clădirile prevăzute la art. 456, alin. 2, lit. c din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, respectiv clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, cu excepția celor care sunt folosite pentru activități economice.
       (2) Se aprobă procedura privind stabilirea condițiilor de acordare a facilității fiscale conform art. 456, alin. 2, lit. c din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cuprinsă în anexa nr. 12 la prezenta hotărâre.
 
 
Art. 12. (1) Se acordă scutirea la plata impozitului pe clădire, pentru clădirile prevăzute de art. 456, alin. 2, lit. l din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, respectiv clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/minimis, având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat.
       (2) Se aprobă procedura privind stabilirea condițiilor de acordare a facilității fiscale conform art. 456. alin. 2, lit. l din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cuprinsă în anexa nr. 11 la prezenta hotărâre.
 
 
Art. 13. (1) Se acordă scutirea la plata impozitului pe teren, pentru terenurile prevăzute la art. 464, alin. 2, lit. d din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, respectiv terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, cu excepția celor care sunt folosite pentru activități economice.
       (2) Se aprobă procedura privind stabilirea condițiilor de acordare a facilității fiscale conform art. 464, alin. 2, lit. d din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cuprinsă în anexa nr. 12 la prezenta hotărâre.
 
 
Art. 14. (1) Se acordă scutirea la plata impozitului pe teren, pentru terenurile prevăzute de art. 464, alin. 2, lit. k din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, respectiv terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/minimis, având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat.
       (2) Se aprobă procedura privind stabilirea condițiilor de acordare a facilității fiscale conform art. 464. alin. 2. lit. k din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cuprinsă în anexa nr. 11 la prezenta hotărâre.
 
 
Art. 15. Sumele prevăzute la art. 470, alin. (5) și alin. (6) se indexează anual în funcţie de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene şi de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro şi nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.
 
 
Art. 16. Nivelul bonificației acordată pentru plata cu anticipație stabilită potrivit art. 462, alin. 2, art. 467, alin. 2 și art. 472, alin. 2 se stabilește astfel în procent de 5 %.
 
 
Art. 17. În cazul mijloacelor de transport hibride impozitul se reduce potrivit art. 470, alin. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 95 %.
 
 
Art. 18. Prevederile prezentei hotărâri se completează cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
 
 
Art. 19. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice dispoziții contrare.
 
 
Art. 20. Anexele nr. 1 - 12 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 21. Primarul Municipiului Brașov și Direcția Fiscală Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa 1 Tabloul de taxe.pdf
  • Anexa 6 Alte taxe.pdf
  • Anexe HCL nr. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12.pdf