Hotărârea nr. 212/2021

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății RATBV S.A. Brașov pentru anul 2021.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 212
din data de  22  aprilie  2021
 
 
 
 
Privind: aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății RATBV S.A. Brașov pentru anul 2021;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 22 aprilie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 40.856 din 16.04.2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății RATBV S.A. Brașov pentru anul 2021;
Văzând Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, însoțit de Nota de Fundamentare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021; Raportul de Control Financiar de Gestiune privind respectarea prevederilor legale în elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății RATBV S.A. aferent anului 2021; Decizia Consiliului de Administrație al societății RATBV S.A. Brașov nr. 21 din 14.04.2021 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, înaintate prin adresa nr. 4.705 din 16.04.2021 și înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Brașov cu nr. 40.855/16.04.2021;
Având în vedere prevederile art. 48, alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15 din 08.03.2021; ale art. 4, alin. (1), lit. a), art. 6, alin. (1) și art. 9, alin. (2) din O.G. nr. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 1, alin. (1), lit. f) și g) din O.G. nr. 64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome; ale O.M.F.P. nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; ale H.G. nr. 4/13.01.2021 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. d), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății RATBV S.A. Brașov pentru anul 2021, în sumă de 124.850 mii lei la partea de venituri, în sumă de 123.529 mii lei la partea de cheltuieli și profit brut în sumă de 1.321 mii lei, conform următoarelor anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:
  • Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021
  • Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora;
  • Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;
  • Anexa nr. 4 - Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare pe anul 2021;
  • Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a plăţilor restante.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov și societatea RATBV S.A. Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa nr.1 la HCL.pdf
  • Anexa nr.2 la HCL.pdf
  • Anexa nr.3 la HCL.pdf
  • Anexa nr.4 la HCL.pdf
  • Anexa nr.5 la HCL.pdf