Hotărârea nr. 207/2021

Achiziționarea serviciilor de consultanţă juridică, în vederea redactării unei analize juridice și prelitigioase pentru identificarea demersurile legale care se impun a fi parcurse în legătură cu statutul și procedurile de închidere/funcționare a depozitelor de deșeuri istorice și în uz care deservesc Municipiul Brașov în scopul evitării sancțiunilor de mediu.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 207
din data de  25  martie  2021
 
 
 
Privind: achiziționarea serviciilor de consultanţă juridică, în vederea redactării unei analize juridice și prelitigioase pentru identificarea demersurile legale care se impun a fi parcurse în legătură cu statutul și procedurile de închidere/funcționare a depozitelor de deșeuri istorice și în uz care deservesc Municipiul Brașov în scopul evitării sancțiunilor de mediu;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 25 martie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 31.401 din 24.03.2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Contencios din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune achiziționarea serviciilor de consultanţă juridică, în vederea redactării unei analize juridice și prelitigioase pentru identificarea demersurile legale care se impun a fi parcurse în legătură cu statutul și procedurile de închidere/funcționare a depozitelor de deșeuri istorice și în uz care deservesc Municipiul Brașov în scopul evitării sancțiunilor de mediu;
Având în vedere prevederile art. 1, alin. (1), alin. (2), lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative; ale Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 29, alin. (1), lit. d) şi alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 96, alin. (3), art. 109, art. 129, alin. (1), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 140, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă achiziţionarea serviciilor de consultanţă juridică și prelitigioasă pentru identificarea demersurile legale care se impun a fi parcurse în legătură cu statutul și procedurile de închidere/funcționare a depozitelor de deșeuri istorice și în uz care deservesc Municipiul Brașov în scopul evitării sancțiunilor de mediu, în vederea redactării unei analize juridice.
 
 
Art. 2. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri se vor efectua din bugetul local, astfel cum au fost aprobate odată cu aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Braşov şi a execuţiei bugetare.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Contencios, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.