Hotărârea nr. 206/2021

Aprobarea achiziționării serviciilor de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare, inclusiv în justiție (la fond și în toate căile de atac, ordinare și/sau extraordinare, în fața oricărei instanțe de judecată, de contencios constituțional sau europene, independent de strămutările intervenite și de calitatea procesuală) pentru apărarea intereselor Municipiului Braşov, Primarului Municipiului Brașov și/sau ale Consiliului Local al Municipiului Brașov, în litigiile în domeniul urbanismului și construcțiilor, inclusiv al autorizațiilor de construire.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 206
din data de  25  martie  2021
 
 
 
Privind: aprobarea achiziționării serviciilor de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare, inclusiv în justiție (la fond și în toate căile de atac, ordinare și/sau extraordinare, în fața oricărei instanțe de judecată, de contencios constituțional sau europene, independent de strămutările intervenite și de calitatea procesuală) pentru apărarea intereselor Municipiului Braşov, Primarului Municipiului Brașov și/sau ale Consiliului Local al Municipiului Brașov, în litigiile în domeniul urbanismului și construcțiilor, inclusiv al autorizațiilor de construire;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 25 martie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 31.276 din 24.03.2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Contencios din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune aprobarea achiziționării serviciilor de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare, inclusiv în justiție (la fond și în toate căile de atac, ordinare și/sau extraordinare, în fața oricărei instanțe de judecată, de contencios constituțional sau europene, independent de strămutările intervenite și de calitatea procesuală) pentru apărarea intereselor Municipiului Braşov, Primarului Municipiului Brașov și/sau ale Consiliului Local al Municipiului Brașov, în litigiile în domeniul urbanismului și construcțiilor, inclusiv al autorizațiilor de construire;
Având în vedere prevederile art. 1, alin. (1), alin. (2), lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative; ale Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 29, alin. (1), lit. d) şi alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ținând cont de prevederile Deciziei nr. 22/14.08.2018 a Camerei de Conturi Brașov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 96, alin. (3), art. 109, art. 129, alin. (1), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 140, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă achiziţionarea serviciilor de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare, inclusiv în justiție (la fond și în toate căile de atac, ordinare și/sau extraordinare, în fața oricărei instanțe de judecată, de contencios constituțional sau europene, independent de strămutările intervenite și de calitatea procesuală) pentru apărarea intereselor Municipiului Braşov, Primarului Municipiului Brașov și/sau ale Consiliului Local al Municipiului Brașov, în litigiile în domeniul urbanismului și construcțiilor, inclusiv al autorizațiilor de construire.
 
 
Art. 2. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri se vor efectua din bugetul local, astfel cum au fost aprobate odată cu aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Braşov şi a execuţiei bugetare.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Contencios, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.