Hotărârea nr. 205/2021

Revocarea dreptului de administrare asupra unor imobile situate pe teritoriul UAT Hărman.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 205
din data de  25  martie  2021
 
 
 
 
 
Privind: revocarea dreptului de administrare asupra unor imobile situate pe teritoriul UAT Hărman;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 25 martie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 23.544 din 2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune revocarea dreptului de administrare asupra unor imobile situate pe teritoriul UAT Hărman;
Având în vedere prevederile art. 869 din Codul Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3,) art. 129, alin. (1), alin. (2), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă revocarea dreptului de administrare operativă în favoarea ICRAL Brașov, înscris la C+1 din C.F. nr. 100431 Hărman, nr. cad. 100431.
 
 
Art. 2. Se aprobă revocarea dreptului de administrare în favoarea ICRAL Brașov, înscris la C+1 din C.F. nr. 109390 Hărman, nr. cad. 109390.
 
 
Art. 3. Se aprobă revocarea dreptului de administrare în favoarea ICRAL Brașov, înscris la C+1 din C.F. nr. 101479 Hărman, nr. cad. 101479.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.