Hotărârea nr. 204/2021

Prima înscriere a imobilului situat în Brașov, str. Hărmanului nr. 80.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 204
din data de  25  martie  2021
 
 
 
 
Privind: prima înscriere a imobilului situat în Brașov, str. Hărmanului nr. 80;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 25 martie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 26.894 din 2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune prima înscriere a imobilului situat în Brașov, str. Hărmanului nr. 80;
Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare; ale Ordinului nr. 700/2014 al Directorului A.N.C.P.I. și art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Brașov a imobilului - teren, în suprafață de 5408 m.p., situat în Brașov, str. Hărmanului nr. 80, înscris în C.F. nr. 169717 Brașov, nr. top. 8447/2/7-8445/2/17…(8449-8453/18)/1/1, 8447/2/8, 8446/2/8.
 
 
Art. 2. Se aprobă dezmembrarea imobilului teren situat în Brașov, str. Hărmanului nr. 80, înscris în C.F. nr. 169717, nr. top. 8447/2/7-8445/2/17…(8449-8453/18)/1/1, 8447/2/8, 8446/2/8 și prima înscriere a lotului în suprafață de 10 m.p., în conformitate cu documentația de primă înscriere nr. 60/19.02.2021 întocmită de expert autorizat A.N.C.P.I. ing. Voica Daniel, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.