Hotărârea nr. 203/2021

Dezmembrare imobilului situat în Brașov, str. Oltului f.n.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 203
din data de  25  martie  2021
 
 
 
 
Privind: dezmembrare imobilului situat în Brașov, str. Oltului f.n.;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 25 martie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 23.540 din 2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridică şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Oltului f.n.;
Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare; ale Ordinului nr. 700/2014 al Directorului A.N.C.P.I. și art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3,) art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă prima înscriere a imobilului în suprafață de 299 m.p., rezultat din dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Oltului f.n., înscris în C.F. nr. 127757 Brașov, nr. cad. 2909 (nr. top. 6749/1/1/7/1), în conformitate cu documentația de primă înscriere nr. 7479/04.01.2018, întocmită de S.C. DANINA STAR S.R.L., parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Brașov a imobilului - teren în suprafață de 299 m.p., situat în Brașov, str. Oltului f.n., rezultat la art. 1.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.