Hotărârea nr. 202/2021

Dezlipirea imobilului situat în Brașov, strada Timiș Triaj f.n.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 202
din data de  25  martie  2021
 
 
 
 
Privind: dezlipirea imobilului situat în Brașov, strada Timiș Triaj f.n.;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 25 martie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 23.534 din 2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune dezlipirea imobilului situat în Brașov, strada Timiș Triaj f.n.;
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare, precum și ale Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale art. 888 din Codul Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 296, alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în Brașov, strada Timiș Triaj f.n., identificat în C.F. nr. 143486, conform Documentației cadastrale de primă înscriere, întocmite de Danina Star S.R.L. - persoană juridică autorizată A.N.C.P.I.
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea din domeniul privat al Municipiului Brașov în domeniul public al Municipiului Brașov, a Lotului 2 în suprafață de 837 m.p., rezultat în urma dezlipirii imobilului de la art. 1.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.