Hotărârea nr. 200/2021

Modificarea H.C.L. nr. 776/22.12.2020 privind reglementare situație juridică, revocare drept de administrare și alipire imobile situate în Brașov, zona Centrul Civic.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 200
din data de  25  martie  2021
 
 
 
Pentru: modificarea H.C.L. nr. 776/22.12.2020 privind reglementare situație juridică, revocare drept de administrare și alipire imobile situate în Brașov, zona Centrul Civic;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 25 martie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 23.537 din 2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 776/22.12.2020 privind reglementare situație juridică, revocare drept de administrare și alipire imobile situate în Brașov, zona Centrul Civic;
Având în vedere adresele nr. 20.902/2021 și nr. 20.904/2021 ale O.C.P.I. Brașov precum și prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare, precum și ale Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se modifică paragraful nr. 4 din preambulul H.C.L. nr. 776/22.12.2020, şi care va avea următorul cuprins:
,,Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare; precum și ale Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., cu modificările și completările ulterioare; ale art. 3, art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28 august 1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art. 286 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare - Anexa nr. 4, punctul 1;
 
 
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 776 din 22.12.2020 astfel modificată, va fi republicată.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 776 din data de  22  decembrie  2020
Republicată conform H.C.L. nr. 200 din 25  martie  2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Privind: reglementare situație juridică, revocare drept de administrare și alipire imobile situate în Brașov, zona Centrul Civic;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 25 martie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 23.537 din 2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 776/22.12.2020 privind reglementare situație juridică, revocare drept de administrare și alipire imobile situate în Brașov, zona Centrul Civic;
Văzând adresele nr. 20.902/2021 și nr. 20.904/2021 ale O.C.P.I. Brașov precum și prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare, precum și ale Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare; precum și ale Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., cu modificările și completările ulterioare; ale art. 3, art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28 august 1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art. 286 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare - Anexa nr. 4, punctul 1;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov a terenurilor în suprafață de 381 m.p., identificat cu nr. top. 8836/1/6, 8837/1/1, înscris în C.F. nr. 106354 Brașov, în suprafață de 52 m.p., identificat cu nr. cad. 109464, înscris în C.F. nr. 109464 Brașov, în suprafață de 19 m.p. identificat cu nr. cad. 121758, înscris în C.F. nr. 121758 Brașov și în suprafață de 912 m.p., identificat cu nr. cad. 121759, înscris în C.F. nr. 121759 Brașov.
 
 
Art. 2. Se aprobă revocarea dreptului de administrare operativă înscris în C.F. nr. 109464 Brașov, nr. cad. 109464 în favoarea I.L.L. Brașov.
 
 
Art. 3. Se aprobă alipirea imobilelor situate în Brașov, identificate în C.F. nr. 163532, nr. 106354, nr. 109464, nr. 121758, nr. 121759, nr. 108273, nr. 108207 și nr. 108214 ale localității Brașov, conform Documentației cadastrale de alipire imobile, întocmită de S.C. Terratop S.R.L., parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.