Hotărârea nr. 20/2021

Prezentarea propunerii, în Adunarea Generală a Asociaţilor, a S.C. RIAL S.R.L., de candidaţi provizorii pentru Consiliul de Administraţie al societăţii.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 20
din data de 27  ianuarie  2021
 
 
 
 
Privind: prezentarea propunerii, în Adunarea Generală a Asociaţilor, a S.C. RIAL S.R.L., de candidaţi provizorii pentru Consiliul de Administraţie al societăţii;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 ianuarie 2021;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 5.289 din 19.01.2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului de Guvernanță Corporativă, prin care se propune prezentarea propunerii, în Adunarea Generală a Asociaţilor, a S.C. RIAL S.R.L., de candidaţi provizorii pentru Consiliul de Administraţie al societăţii;
Văzând contractele de mandat ale membrilor consiliului de administraţie al S.C. RIAL S.R.L. care încetează la data de 06.02.2021 ca urmare a împlinirii perioadei contractuale, precum şi actul constitutiv al S.C. RIAL S.R.L., 5 posturi de membru din consiliul de administraţie, rămân vacante;
Având în vedere prevederile art. 3, pct. 2, lit. b), art. 64^1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare amendamentul formulat de Comisiile nr. 5 și 6 în cadrul ședințelor comisiilor de specialitate, respectiv art. 1 se modifică după cum urmează: „Se aprobă componenţa Consiliului de Administraţie al S.C. RIAL S.R.L. formată din 3 membri dintre care un reprezentant al autorităţii publice tutelare”, și ținând cont de propunerile făcute în plenul ședinței de numire a celor 3 membri, respectiv: Gheorghe Alexandru Cosmin, Cojocea Roxana și Oprea Maria, și care a fost votat cu 22 de voturi pentru și 4 voturi împotrivă;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. d), art. 138, alin. (12), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă componenţa Consiliului de Administraţie al S.C. RIAL S.R.L. formată din 3 membri dintre care un reprezentant al autorităţii publice tutelare, respectiv: Gheorghe Alexandru Cosmin, Cojocea Roxana și Oprea Maria.
 
 
 
Art. 2. (1) Se împuternicesc reprezentanţii U.A.T. Municipiul Braşov în Adunarea Generală a Asociaţilor de la S.C. RIAL S.R.L., desemnaţi conform H.C.L. nr. 531/2020, să prezinte propuneri, în Adunarea Generală a Asociaţilor, a S.C. RIAL S.R.L., de candidaţi provizorii pentru Consiliul de Administraţie al societăţii.
          (2) Durata mandatului membrilor provizorii din Consiliul de Administraţie al S.C. RIAL S.R.L. este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maxim 6 luni, începând cu data numirii acestora  de către Adunarea Generală a Asociaţilor.
 
 
 
Art. 3. Se împuternicesc reprezentanţii U.A.T. Municipiul Braşov în Adunarea Generală a Asociaţilor de la S.C. RIAL S.R.L., desemnaţi conform H.C.L. nr. 531/2020, să semneze în formă autentică actul constitutiv al S.C. RIAL S.R.L.
 
 
 
Art. 4. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Art. 3 din H.C.L. nr. 252/2018 privind aprobarea actului constitutiv al S.C. RIAL S.R.L., republicată, precum și ale Art. 3 din H.C.L. nr. 833/2019, îşi încetează aplicabilitatea.
 
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Compartimentul de Guvernanţă Corporativă, reprezentanţii autorităţii publice tutelare în Adunarea Generală a Asociaţilor societăţii comerciale RIAL S.R.L. şi societatea comercială RIAL S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.