Hotărârea nr. 2/2021

Modificarea și completarea H.C.L. nr. 484/2020 privind aprobarea proiectului ”Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2”, republicată.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 2
din data de 12  ianuarie  2021
 
 
 
 
 
Pentru:modificarea și completarea H.C.L. nr. 484/2020 privind aprobarea proiectului ”Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2, republicată;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință de îndată la data de 12  ianuarie  2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 2.532 din 12.01.2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Strategii, Programe de Dezvoltare din cadrul Direcţiei Proiecte și Strategii, prin care se propune modificarea și completarea H.C.L. nr. 484/2020 privind aprobarea proiectului Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2, republicată;
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene; Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanței de Urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârii nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; Hotărârii Guvernului nr. 398 din 27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârii Guvernului nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanței de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ; Ordonanței de Urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare; Decretului nr. 195 din data de 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României; Decretului nr. 240 din 14 aprilie 2020 al Președintelui României privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României; Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale; Ordonanței de Urgență nr. 11 din 4 februarie 2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei; Ordonanței de Urgență nr. 43 din 6 aprilie 2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de  urgență; Ordonanței  de Urgenta a Guvernului nr. 52/2020 pentru modificarea art. 29^3, alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19|; Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii pentru perioada de programare 2014 - 2020; Ghidului solicitantului POIM 2014/2020: Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul AP 9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, prin prioritatea de investiții 9a Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), lit. c), art. 134, alin. (4), art. 139 alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se modifică Art. 1 din H.C.L. nr. 484/2020, republicată, și care va avea următorul cuprins:
 Art. 1. Se aprobă realizarea proiectului Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2. 
 
 
Art. 2. După Art. 1 din H.C.L. nr. 484/2020, republicată, se introduce Art. 2 și care va avea următorul cuprins:
Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului prevăzut la art. 1, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. După Art. 2 din H.C.L. nr. 484/2020, republicată, se introduce Art. 3 și care va avea următorul cuprins:
Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului de 692.835 lei cu TVA defalcată astfel:
- 687.908,29 lei cu TVA reprezentând cheltuieli cu echipamente și materiale medicale, cheltuială eligibilă,
- 2.546,71 lei cu TVA reprezentând cheltuieli cu informarea și publicitatea proiectului, cheltuială eligibilă,
- 2.380,00 lei cu TVA reprezentând cheltuieli pentru audit, cheltuială eligibilă.
 
 
Art. 4. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 484/2020 privind aprobarea proiectului Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2, republicată, rămân neschimbate.
 
 
Art. 5. H.C.L. nr. 484/2020 privind aprobarea proiectului Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2, republicată, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta hotărâre, se renumerotează și se republică.
 
 
Art. 6. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Proiecte și Strategii - Serviciul Strategii, Programe de Dezvoltare, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 484 din data de 11  septembrie  2020
Republicată conform H.C.L. nr. 733/2020 și conform H.C.L. nr.  2 din 12 ianuarie 2021
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea proiectului Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință de îndată la data de 12  ianuarie  2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 2.532 din 12.01.2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Strategii, Programe de Dezvoltare din cadrul Direcţiei Proiecte și Strategii, prin care se propune modificarea și completarea H.C.L. nr. 484/2020 privind aprobarea proiectului Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2, republicată;
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene; Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanței de Urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârii nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; Hotărârii Guvernului nr. 398 din 27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârii Guvernului nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanței de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ; Ordonanței de Urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare; Decretului nr. 195 din data de 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României; Decretului nr. 240 din 14 aprilie 2020 al Președintelui României privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României; Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale; Ordonanței de Urgență nr. 11 din 4 februarie 2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei; Ordonanței de Urgență nr. 43 din 6 aprilie 2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de  urgență; Ordonanței  de Urgenta a Guvernului nr. 52/2020 pentru modificarea art. 29^3, alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19|; Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii pentru perioada de programare 2014 - 2020; Ghidului solicitantului POIM 2014/2020: Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul AP 9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, prin prioritatea de investiții 9a Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități; 
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), lit. c), art. 134, alin. (4), art. 139 alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă realizarea proiectului Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2.
 
 
Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului prevăzut la art. 1, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului de 692.835 lei cu TVA defalcată astfel:
- 687.908,29 lei cu TVA reprezentând cheltuieli cu echipamente și materiale medicale, cheltuială eligibilă;
- 2.546,71 lei cu TVA reprezentând cheltuieli cu informarea și publicitatea proiectului, cheltuială eligibilă;
- 2.380,00 lei cu TVA reprezentând cheltuieli pentru audit, cheltuială eligibilă.
 
 
Art. 4. Se aprobă Acordul de Parteneriat încheiat între Municipiul Brașov și Direcția de Asistență Socială Brașov în vederea implementării proiectului.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente - Serviciul Strategii, Programe de Dezvoltare, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa HCL.pdf