Hotărârea nr. 194/2021

Reglementare situație juridică imobil situat în Brașov, str. Fântâniței f.n.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 194
din data de  25  martie  2021
 
 
 
 
Privind: reglementare situație juridică imobil situat în Brașov, str. Fântâniței f.n.;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 25 martie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 27.926 din 2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune reglementare situație juridică imobil, situat în Brașov, str. Fântâniței f.n.;
Văzând cererea nr. 26.487/2021 și documentația cadastrală de primă înscriere a imobilului situat pe str. Fântâniței f.n., întocmită de Danina Star S.R.L. - persoană juridică autorizată A.N.C.P.I.;
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare; ale Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., cu modificările și completările ulterioare; ale art. 888 din Codul Civil și ale Legii nr. 422/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind protejarea monumentelor istorice;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat sub nr. top. 13132, înscris în C.F . nr. 137754 Brașov, conform Documentației cadastrale de primă înscriere întocmite de Danina Star S.R.L. - persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului, situat în Brașov, str. Fântâniței f.n., în suprafață de 260 m.p., reprezentând monumentul istoric Crucea Dreptății, identificat conform art. 1.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.