Hotărârea nr. 192/2021

Reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. Pajiștei nr. 61.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 192
din data de  25  martie  2021
 
 
 
Privind: reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. Pajiștei nr. 61;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 25 martie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 27.810 din 2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. Pajiștei nr. 61;
Văzând cererea cu nr. 26.497 din 11.03.2021 și Documentația cadastrală de primă înscriere a imobilului situat în Brașov, str. Pajiștei nr. 61, întocmită de S.C. Danina Star S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I.;
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I. cu modificările și completările ulterioare; ale art. 888 din Codul Civil și ale Legii nr. 422/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind protejarea monumentelor istorice;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3,) art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în Brașov, identificat prin nr. top. 4006/1, în afară de C.F. conform documentației cadastrale de primă înscriere, întocmită de S.C. DANINA STAR S.R.L. Brașov, firmă autorizată A.N.C.P.I., parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului situat în Brașov, str. Pajiștei nr. 61, în suprafață de 146 m.p., reprezentând Monumentul istoric Troița cu cruce de piatră, identificat conform art. 1.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.