Hotărârea nr. 19/2021

Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov.

 

 
HOTĂRÂREA Nr. 19
din data de 27  ianuarie  2021
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 ianuarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 4.366 din 15.01.2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane din cadrul Direcției de Administrare, prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov;
Având în vedere dispoziţiile art. 40 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.C.L. nr. 530 din 13.11.2020 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6  și 7 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 621 din 15.12.2017, îşi încetează aplicabilitatea.
 
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Serviciul Resurse Umane, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • ROF_2022 final.pdf