Hotărârea nr. 184/2021

Completarea H.C.L. nr. 153/2015 privind aprobarea Regulamentului de bune practici privind măsuri concrete pentru controlul prafului şi emisiilor de pulberi din construcţii şi demolări.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 184
din data de  25  martie  2021
 
 
 
Pentru: completarea H.C.L. nr. 153/2015 privind aprobarea Regulamentului de bune practici privind măsuri concrete pentru controlul prafului şi emisiilor de pulberi din construcţii şi demolări;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 25 martie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 23.675 din 04.03.2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Compartimentului Protecţia Mediului din cadrul Arhitect Șef, prin care se propune completarea H.C.L. nr. 153/2015 privind aprobarea Regulamentului de bune practici privind măsuri concrete pentru controlul prafului şi emisiilor de pulberi din construcţii şi demolări;
Având în vedere prevederile Directivei 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa; ale Directivei 1996/62/CE privind evaluarea şi gestionarea calităţii aerului înconjurător (directiva-cadru); ale Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare; ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului MMGA nr. 35 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului, cu modificările și completările ulterioare; precum şi ale H.C.L. nr. 627/2007, republicată, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciilor publice de salubrizare în Municipiul Braşov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. i), art. 139, alin. (1),  art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E:
 
 
 
Art. 1. Se completează Art. 1 din Regulamentul de bune practici privind măsuri concrete pentru controlul prafului şi emisiilor de pulberi din construcţii şi demolări, aprobat prin H.C.L. nr. 153/2015, prin introducerea după paragraful 1, a două paragrafe noi, nr. 2 şi 3, şi care vor avea următorul cuprins:
"Pentru  îmbunătățirea calității aerului, Primăria Brașov a elaborat Planul Integrat de calitate a aerului în Municipiul Brașov pentru perioada 2018-2022 ce vizează reducerea concentrației de NO2/NOx și pulberi în suspensie, fracția gravimetrica, PM 10.
În Planul Integrat de calitate a aerului sunt prezentate măsurile de ameliorare a calității aerului în scopul reducerii poluării și încadrării concentrațiilor de poluanți în limitele stabilite de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător."
 
 
Art. 2. Se completează Art. 2, alin. 2.1, litera C din Regulamentul de bune practici privind măsuri concrete pentru controlul prafului şi emisiilor de pulberi din construcţii şi demolări, aprobat prin H.C.L. nr. 153/2015, prin introducerea după paragraful 2, a unui paragraf nou, nr. 3, şi care va avea următorul cuprins:
"Plan Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul Brașov perioada 2018-2022."
 
 
Art. 3. Se completează Regulamentul de bune practici privind măsuri concrete pentru controlul prafului şi emisiilor de pulberi din construcţii şi demolări, aprobat prin H.C.L. nr. 153/2015, prin introducerea după Art. 2, a unui articol nou, nr. 3, şi care va avea următorul cuprins:
 
    "3. Constituie contravenții și se sancționează cu avertisment/amendă de la 1500 lei - 2500 lei următoarele fapte săvârșite de către investitori, proprietari și/sau executanți :
      3.1 Nemontarea unei plase de protecție, din material textil, pe împrejmuirea șantierului și/sau pe schele;
     3.2 Depozitarea deșeurilor rezultate din demolări direct pe sol și nu în containere;
     3.3 Curățarea insuficientă a autovehiculelor și nespălarea roților la plecarea din șantier;
     3.4 Aruncarea deșeurilor din construcții de la înălțime, fără folosirea de jgheaburi pentru descărcare deșeuri, pentru construcții cu regim de înălțime mai mare de P + 2;
    3.5 Neacoperirea, neîngrădirea, neînchiderea, stocurilor de materiale (de construcții, de pământ, deșeuri) pentru prevenirea împrăștierii cauzate de vânt, ploaie sau de mișcări ale aerului;
Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezentul regulament se face de către împuterniciții Primarului Municipiului Brașov și/sau de către Poliția Locală."
 
 
Art. 4. Celelalte prevederi ale Regulamentului de bune practici privind măsuri concrete pentru controlul prafului şi emisiilor de pulberi din construcţii şi demolări, aprobat prin H.C.L. nr. 153/2015, rămân neschimbate.
 
 
Art. 5. Hotărârea Consiliului Local nr. 153 din 31.03.2015 şi Anexa, astfel completată, se vor republica.
 
 
Art. 6. Primarul Municipiului Braşov şi Poliţia Locală vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 153  din data de  31  martie  2015
Republicată conform H.C.L. nr. 184 din 25  martie  2021
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea Regulamentului de bune practici privind măsuri concrete pentru controlul prafului şi emisiilor de pulberi din construcţii şi demolări;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 25 martie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 23.675 din 04.03.2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Compartimentului Protecţia Mediului din cadrul Arhitect Șef, prin care se propune completarea H.C.L. nr. 153/2015 privind aprobarea Regulamentului de bune practici privind măsuri concrete pentru controlul prafului şi emisiilor de pulberi din construcţii şi demolări;
Având în vedere prevederile Directivei 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa; ale Directivei 1996/62/CE privind evaluarea şi gestionarea calităţii aerului înconjurător (directiva-cadru); ale Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare; ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului MMGA  nr. 35 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului, cu modificările și completările ulterioare; precum şi ale H.C.L. nr. 627/2007, republicată, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciilor publice de salubrizare în Municipiul Braşov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. i), art. 139, alin. (1),  art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de bune practici privind măsuri concrete pentru controlul prafului şi emisiilor de pulberi din construcţii şi demolări conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa HCL santiere.pdf