Hotărârea nr. 182/2021

Documentaţia de urbanism „P.U.Z. - Construire service autorizat Mercedes Benz și showroom vânzări autovehicule Mercedes Benz Certified, amenajări exterioare, împrejmuire, rețele și anexe tehnice în incintă, în municipiul Braşov, Șos. Cristianului f.n.”, beneficiar: AUTOCLASS CENTER S.R.L.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 182
din data de  25  martie  2021
 
 
 
 
Privind: documentaţia de urbanism „P.U.Z. - Construire service autorizat Mercedes Benz și showroom vânzări autovehicule Mercedes Benz Certified, amenajări exterioare, împrejmuire, rețele și anexe tehnice în incintă, în municipiul Braşov, Șos. Cristianului f.n., beneficiar: AUTOCLASS CENTER S.R.L.;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 25 martie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 25.072 din 08.03.2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane din cadrul Arhitect Șef, prin care se propune aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.Z. - Construire service autorizat Mercedes Benz și showroom vânzări autovehicule Mercedes Benz Certified, amenajări exterioare, împrejmuire, rețele și anexe tehnice în incintă, în municipiul Braşov, Șos. Cristianului f.n., beneficiar: AUTOCLASS CENTER S.R.L.;
Luând în considerare Avizul Arhitectului Şef, emis în baza hotărârii Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism nr. 5 din data de 02.03.2021, prin care s-a avizat documentaţia de urbanism P.U.Z. - Construire service autorizat Mercedes Benz și showroom vânzări autovehicule Mercedes Benz Certified, amenajări exterioare, împrejmuire, rețele și anexe tehnice în incintă, în Municipiul Braşov, Șos. Cristianului, f.n., înregistrată cu nr. 87.576 din 04.09.2020;
Văzând Raportul informării şi consultării publicului nr. 51.849/2020, întocmit de Arhitect Şef privind parcurgerea procedurii de informare şi consultare a publicului, privind fundamentarea documentaţiei de urbanism P.U.Z. - Construire service autorizat Mercedes Benz și showroom vânzări autovehicule Mercedes Benz Certified, amenajări exterioare, împrejmuire, rețele și anexe tehnice în incintă, în Municipiul Braşov, Șos. Cristianului f.n., din care reiese că nu sunt obiecţiuni;
Având în vedere prevederile art. 25, alin. (1), art. 45, lit. c), art. 48, art. 50 şi art. 56, alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. e), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.Z. - Construire service autorizat Mercedes Benz și showroom vânzări autovehicule Mercedes Benz Certified, amenajări exterioare, împrejmuire, rețele și anexe tehnice în incintă, în municipiul Braşov, Șos. Cristianului, f.n., beneficiar: S.C. AUTOCLASS CENTER S.R.L., parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.Z. - este de 5 ani de la data aprobării.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • U2_REGLEMENTARI URBANISTICE.pdf