Hotărârea nr. 18/2021

Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Local de Termoficare Brașov, serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Local Brașov.

 

 
HOTĂRÂREA Nr. 18
din data de 27  ianuarie  2021

 

 
 
 
Privind: aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Local de Termoficare Brașov, serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Local Brașov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 ianuarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Public Local de Termoficare Braşov, prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Local de Termoficare Brașov, serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Local Brașov;
Având în vedere prevederile art. 8, alin. (1) din Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare “Înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul serviciului public de alimentare cu energie termică, constituie obligaţii ale autorităţilor administraţiei publice locale”; ale art. 28, alin. (6) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare “Operatorii care îşi desfăşoara activitatea în regim de gestiune directă se organizează şi îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare aprobat de autorităţile deliberative ale unităţilor administrative teritoriale”; precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr. 706 din data de 22 decembrie 2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Serviciului Public Local de Termoficare Brașov, serviciu public sub autoritatea Consiliului Local Brașov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (3), lit. c), alin. (7), lit. n), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Local de Termoficare Brașov, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 88 din 28 februarie 2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Local de Termoficare Brașov, îşi încetează aplicabilitatea.
 
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov și Serviciul Public Local de Termoficare Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • ROF SPLT Brasov ianuarie 2021.pdf