Hotărârea nr. 179/2021

Aprobarea Actului adiţional nr. 3 la contractul de concesiune nr. 25 din 21.02.2006 modificat prin actele adiționale nr. 1/23.07.2007 și nr. 2/08.12.2016, având ca obiect terenul situat în Brașov, str. Al. I. Cuza nr. 6, în suprafață de 18,91 m.p., înscris în C.F. nr. 143633 Brașov (C.F. vechi: 48265), cu nr. top. (5863/2, 5864/1)/1/3.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 179
din data de  25  martie  2021
 
 
 
Privind: aprobarea Actului adiţional nr. 3 la contractul de concesiune nr. 25 din 21.02.2006 modificat prin actele adiționale nr. 1/23.07.2007 și nr. 2/08.12.2016, având ca obiect terenul situat în Brașov, str. Al. I. Cuza nr. 6, în suprafață de 18,91 m.p., înscris în C.F. nr. 143633 Brașov (C.F. vechi: 48265), cu nr. top. (5863/2, 5864/1)/1/3;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 25 martie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 23.535 din 2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune aprobarea Actului adiţional nr. 3 la contractul de concesiune nr. 25 din 21.02.2006 modificat prin actele adiționale nr. 1/23.07.2007 și nr. 2/08.12.2016, având ca obiect terenul situat în Brașov, str. Al. I. Cuza nr. 6, în suprafață de 18,91 m.p., înscris în C.F. nr. 143633 Brașov (C.F. vechi: 48265), cu nr. top. (5863/2, 5864/1)/1/3;
Văzând adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brașov cu nr. 17.161 din 16 februarie 2021 prin care numiții Darabană Mihai Dragoș și Darabană Mihaela, solicită modificarea părților din contractul de concesiune 25/21.02.2006, modificat prin acte adiționale, având ca obiect terenul situat în Brașov, str. Al. I. Cuza nr. 6, în suprafață de 18,91 m.p., înscris în C.F. nr. 143633 Brașov (C.F. vechi: 48265) Brașov, cu nr. top. (5863/2, 5864/1)/1/3;
Având în vedere prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 3 la contractul de concesiune nr. 25 din 21.02.2006 modificat prin actele adiționale nr. 1/23.07.2007 și nr. 2/08.12.2016, având ca obiect terenul situat în Brașov, str. Al. I. Cuza nr. 6, în suprafață de 18,91 m.p., înscris în C.F. nr. 143633 Brașov (C.F. vechi: 48265) Brașov, cu nr. top. (5863/2, 5864/1)/1/3, ca urmare a încheierii contractului de vânzare autentificat sub nr. 124 din 29 ianuarie 2021, de Biroul individual notarial Milu Călin-Petru, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa la PH act aditional Darabana Mihai.pdf