Hotărârea nr. 177/2021

Încheierea unui nou contract de concesiune directă pentru exploatarea spațiului cu destinația de cabinet medical, situat în Municipiul Brașov, str. General Mociulschi nr. 1, bl. 345, de către S.C. MONDO HEALTH S.R.L. reprezentată de dr. Cernea Monica.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 177
din data de  25  martie  2021
 
 
 
Privind: încheierea unui nou contract de concesiune directă pentru exploatarea spațiului cu destinația de cabinet medical, situat în Municipiul Brașov, str. General Mociulschi nr. 1, bl. 345, de către S.C. MONDO HEALTH S.R.L. reprezentată de dr. Cernea Monica;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 25 martie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 23.515 din 2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune încheierea unui nou contract de concesiune directă pentru exploatarea spațiului cu destinația de cabinet medical, situat în Municipiul Brașov, str. General Mociulschi nr. 1, bl. 345, de către S.C. MONDO HEALTH S.R.L. reprezentată de dr. Cernea Monica;
Văzând faptul că, contractul de concesiune nr. 30/24.02.2006 modificat prin actele adiționale nr. 1/2011, nr. 2/2016 și nr. 3/2017 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Brașov, reprezentat de primar George Scripcaru, în calitate de concedent și S.C. MONDO HEALTH S.R.L. reprezentată de dr. Cernea Monica în calitate de concesionar, modificat prin acte adiționale, și-a încetat valabilitatea la data de 23.02.2021;
Ținând cont de faptul că încheierea contractului s-a făcut cu respectarea prevederilor art. 2, alin. (1) din H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, potrivit căruia “concesionarea imobilelor în care funcționează cabinetele medicale înființate conform O.G. nr. 124/1998, republicată, cu completările ulterioare, prevăzute la art. 1, alin. (1), se face fără licitație publică și potrivit prezentei hotărâri”, adică prin concesionare directă, precum şi de faptul că S.C. MONDO HEALTH S.R.L. a avut continuitate în asigurarea serviciilor medicale pacienților în cabinetul situat pe str. General Mociulschi nr. 1, bl. 345, confirmat prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brașov cu nr. 16.639 din 15 februarie 2021 prin care doamna Cernea Monica de profesie medic, specialitatea medicină de familie, reprezentantă a S.C. MONDO HEALTH S.R.L., solicită aprobarea Consiliului Local pentru prelungirea contractului de concesiune nr. 30/24.02.2006, având ca obiect exploatarea spațiului cabinet medical situat în Brașov, str. General Mociulschi nr. 1, bl. 345;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, cu modificările și completările ulterioare și ale O.G. nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă încheierea unui nou contract de concesiune directă, pentru exploatarea spațiului cu destinația de cabinet medical, situat în Municipiul Brașov, str. General Mociulschi nr. 1, bl. 345, în suprafață totală de 44,85 m.p., de către S.C. MONDO HEALTH S.R.L. reprezentată de dr. Cernea Monica, conform modelului prezentat în Anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Valoarea redevenței este de 817 Euro/an, plătibili în lei la cursul B.N.R. din ziua plății.
 
 
Art. 3. Durata concesiunii va fi de 15 ani.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa PH contract concesiune Mondo Health.pdf