Hotărârea nr. 176/2021

Neexercitarea dreptului de preemţiune la intenția de înstrăinare a imobilului situat în Municipiul Braşov, str. Republicii nr. 2, ap. 3 și 3/C pivniță, înscris în C.F. nr. 156976-C1-U9 Braşov și C.F. nr. 156976-C1-U11, nr. cad. 8772-C1-U5, top: [(5252-5253)/1]/3 și cad. 8772-C1-U3, top. [(5252-5253)/1]/a/3, deținut de Constantin Eugen, proprietar tabular.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 176
din data de  25  martie  2021
 
 
 
 
Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune la intenția de înstrăinare a imobilului situat în Municipiul Braşov, str. Republicii nr. 2, ap. 3 și 3/C pivniță, înscris în C.F. nr. 156976-C1-U9 Braşov și C.F. nr. 156976-C1-U11, nr. cad. 8772-C1-U5, top: [(5252-5253)/1]/3 și cad. 8772-C1-U3, top. [(5252-5253)/1]/a/3, deținut de Constantin Eugen, proprietar tabular;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 25 martie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 23.494 din 2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemţiune la intenția de înstrăinare a imobilului situat în Municipiul Braşov, str. Republicii nr. 2, ap. 3 și 3/C pivniță, înscris în C.F. nr. 156976-C1-U9 Braşov și C.F. nr. 156976-C1-U11, nr. cad. 8772-C1-U5, top: [(5252-5253)/1]/3 și cad. 8772-C1-U3, top. [(5252-5253)/1]/a/3, deținut de Constantin Eugen, proprietar tabular;
Văzând adresa nr. 22.208 conex cu 26.675 din 11.03.2021 prin care domnul Constantin Eugen în calitate de proprietar tabular, solicită Consiliului Local al Municipiului Brașov, exercitarea dreptului de preemţiune la intenția de înstrăinare a imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 2, ap. 3 și ap. 3C, pivniță, înscris în C.F. nr. 156976-C1-U9 Braşov și C.F. nr. 156976-C1-U11, nr. cad. 8772-C1-U5, top: [(5252-5253)/1]/3 și cad. 8772-C1-U3, top. [(5252-5253)/1]/a/3, monument istoric “locuință și spațiu comercial”, datare 1583, 1787, sec. XIX poz. LMI 395, cod LMI 2015 BV-II-m-B-11536, pentru preţul de 70.000 Euro, precum şi adresa Direcţiei Judeţene pentru Cultură Braşov nr. 151/18/25.02.2021, prin care nu-și exercită dreptul de preemțiune al statului și îl transferă către autoritatea publică locală;
Având în vedere prevederile art. 4, alin. (4), alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-și exercită dreptul de preemţiune la intenția de înstrăinare a imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 2, ap. 3 și ap. 3C, pivniță, înscris în C.F. nr. 156976-C1-U9 Braşov și C.F. nr. 156976-C1-U11, nr. cad. 8772-C1-U5, top: [(5252-5253)/1]/3 și cad. 8772-C1-U3, top. [(5252-5253)/1]/a/3, monument istoric “locuință și spațiu comercial”, datare 1583, 1787, sec.XIX poz. LMI 395, cod LMI 2015 BV-II-m-B-11536,  pentru preţul de 70.000 Euro, deținut de Constantin Eugen, proprietar tabular.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.