Hotărârea nr. 172/2021

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 2/3 din terenul înscris în C.F. nr. 108934 Brașov, nr. cad. 108934.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 172
din data de  25  martie  2021
 
 
 
 
Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 2/3 din terenul înscris în C.F. nr. 108934 Brașov, nr. cad. 108934;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 25 martie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 23.566 din 03.03.2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 2/3 din terenul înscris în C.F. nr. 108934 Brașov, nr. cad. 108934;
Văzând adresa nr. 21.047 din 25.02.2021, declarația de renunțare la dreptul de proprietate nr. 1.763 din 30.08.2017 și extrasul C.F. pentru informare nr. 108934 Brașov;
Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. f) din Noul Cod Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se ia act că d-na Băncilă Alexandra și d-na Băncilă Iordiana - Sînziana au renunțat la dreptul de proprietate asupra cotei de 2/3 din terenul înscris în C.F. nr. 108934 Brașov, nr. cad. 108934, în suprafață de 208 m.p., str. Stupinei.
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a cotei de 2/3 din terenul înscris în C.F. nr. 108934 Brașov, nr. cad. 108934, în suprafață de 208 m.p., str. Stupinei.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.