Hotărârea nr. 170/2021

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 168944 Brașov, nr. cad. 168944.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 170
din data de  25  martie  2021
 
 
 
 
 
Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.Fnr. 168944 Brașov, nr. cad. 168944;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 25 martie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 23.549 din 03.03.2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 168944 Brașov, nr. cad. 168944;
Văzând adresa nr. 18.719 din 19.02.2021, declarația de renunțare la dreptul de proprietate nr. 74 din 07.01.2021 și extrasul C.F. pentru informare nr. 168944 Brașov;
Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. f) din Noul Cod Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se ia act că d-na Marchiș Flavia - Florina și d-na Marchiș Sorina - Ioana au renunțat la dreptul de proprietate asupra terenului înscris în C.F. nr. 168944 Brașov, nr. cad. 168944, în suprafață de 62 m.p., zona str. Capra Neagră.
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a terenului înscris în C.F. nr. 168944 Brașov, nr. cad. 168944, în suprafață de 62 m.p., zona str. Capra Neagră.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.