Hotărârea nr. 17/2021

Aprobarea încheierii actului adițional nr. 4 la contractul de închiriere nr. 2 din 24.03.2017, cu S.C. STUPINIREZ S.R.L., aceasta având calitatea de locator.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 17
din data de 27  ianuarie  2021
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea încheierii actului adițional nr. 4 la contractul de închiriere nr. 2 din 24.03.2017, cu S.C. STUPINIREZ S.R.L., aceasta având calitatea de locator;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 ianuarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 58 din 20.01.2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Brașov, prin care se propune aprobarea încheierii actului adițional nr. 4 la contractul de închiriere nr. 2 din 24.03.2017, cu S.C. STUPINIREZ S.R.L., aceasta având calitatea de locator;
Având în vedere prevederile art. 2, alin. (1) din O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu completările și modificările ulterioare și ale H.C.L.   nr. 147/2017 privind încheierea unui contract având ca obiect închirierea terenului și a clădirilor necesare funcționarii Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Brașov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. s), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei închirierii pe o perioadă de un an, prin încheierea actului adițional nr. 4 la Contractul de închiriere nr. 2/2017 având ca părți, Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Brașov, în calitate de locatar și S.C. Stupinirez S.R.L., în calitate de locator, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov și Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • contract aditional ferma stupiniREZ2018.pdf