Hotărârea nr. 168/2021

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 169741 Brașov, nr. cad. 169741.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 168
din data de  25  martie  2021
 
 
 
Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 169741 Brașov, nr. cad. 169741;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 25 martie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 23.483 din 03.03.2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 169741 Brașov, nr. cad. 169741;
Văzând adresa nr. 14.695 din 10.02.2021, declarația de renunțare la dreptul de proprietate nr. 216 din 08.02.2021 și extrasul C.F. pentru informare nr. 169741 Brașov;
Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. f) din Noul Cod Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se ia act că d-na Lăpădat Simona Elena și d-na Munteanu Elena au renunțat la dreptul de proprietate asupra terenului înscris în C.F. nr. 169741 Brașov, nr. cad. 169741, în suprafață de 238 m.p., zona str. Nicolae Labiș.
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a terenului înscris în C.F. nr. 169741 Brașov, nr. cad. 169741, în suprafață de 238 m.p., zona str. Nicolae Labiș.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.