Hotărârea nr. 166/2021

Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 159/2008, republicată, privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi executarea serviciului de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, în Municipiul Braşov.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 166
din data de  25  martie  2021
 
 
 
 
Pentru: modificarea şi completarea H.C.L. nr. 159/2008, republicată, privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi executarea serviciului de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, în Municipiul Braşov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 25 martie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 23.908 din 04.03.2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Transport și Monitorizare din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea şi completarea H.C.L. nr. 159/2008, republicată, privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi executarea serviciului de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, în Municipiul Braşov;
Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 8/2016 şi ale Ordonanţei de urgenţă nr. 21/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003, privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere; prevederile Legii nr. 328/2018 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007; prevederile art. 6, lit. c din Ordinul nr. 356/2007 al Ministrului Internelor şi Reformei Administrative privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere; prevederile Ordinului nr. 243/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi; ale Legii nr. 37/2018, privind promovarea transportului ecologic precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
Văzând adresa Poliţiei Locale nr. 16.938/2017 înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu   nr. 76.394/27.09.2017, prin care poliţiştii locali solicită introducerea sancţiunii aplicabilă taximetriştilor, pentru nerespectarea prevederilor articolului 80 referitoare la obligaţia de a rămâne în autovehicul sau în apropierea lui;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. n), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se modifică şi se completează H.C.L. nr. 159/2008, republicată, pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi executarea serviciului de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, în Municipiul Braşov, astfel:
 
 1. Titlulhotărârii se modifică şi va avea următorul cuprins:
      ,,Aprobarea Regulamentului privind organizarea şi executarea serviciului de transport în regim de taxi, în Municipiul Braşov.
 
 1. Articolul 1 din H.C.L. nr. 159/2008, republicată,se modifică şi va avea următorul cuprins:
     ,,Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi executarea serviciului de transport în regim de taxi, în Municipiul Braşov, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.”
 
 1. Titlul Anexei la hotărâre se modifică şi va avea următorul cuprins:
       ,,Regulament privind organizarea şi executarea serviciului de transport în regim de taxi, în Municipiul Braşov”
  
 1. În Anexă, în tot cuprinsul Regulamentului, vor fi eliminate sintagmele ,,transport în regim de închiriere”şi ,,serviciu de închiriere”, precum şi textele referitoare la aceste tipuri de transport.
 1. În Anexă, Articolul 1, alin.(1) se modifică şi va avea următorul cuprins.
       ,,Art. 1 (1) Prezentul regulament stabileşte condiţiile de autorizare, organizarea, atribuirea gestiunii şi controlul efectuării următoarelor servicii de transport public local în Municipiul Braşov:
- serviciul de transport persoane în regim de taxi;
- serviciul de transport bunuri sau mărfuri în regim de taxi;
 precum şi autorizarea dispeceratelor taxi.”
 
 1. În Anexă, Articolul 2 se completează prin introducerea unui nou alineat, litera l), cu următorul cuprins:
      „l) manager de transport în regim de taxi - persoană fizică angajată a unui transportator autorizat care este persoană juridică sau întreprindere familială şi care conduce permanent şi efectiv activităţile de transport în regim de taxi.”
 
 1. În Anexă, Titlul Capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins:
       „Condiţii privind autorizarea transportatorilor şi exercitarea funcţiei de manager de transport.
 
 1. În Anexă, Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,Art. 5 (1) În vederea exercitării funcţiei de manager de transport în regim de taxi în cadrul transportatorului autorizat care este persoană juridică sau asociaţie familială, managerul de transport trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
          a) să deţină un certificat de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi valabil, eliberat de către Autoritatea Rutieră Română - ARR în baza normelor aprobate prin hotărâre a Guvernului;
          b) să respecte condiţiile de onorabilitate prevăzute la art. 9, (1),lit. d), pct. 1 din Legea nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
          c) să fie absolvent de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat;
         d) să aibă reşedinţa curentă în România, în sensul prevederilor art. 26, (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 60 din 28 februarie 2014.
      (2) Certificatul de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi are o valabilitate de 10 ani şi se obţine în urma participării la un curs şi promovării unui examen conform normelor aprobate prin hotărâre a Guvernului.
      (3) Deţinătorii certificatelor de competenţă profesională care nu şi-au exercitat funcţia pentru o perioadă mai lungă de 5 ani sunt obligaţi să urmeze un nou curs de pregătire, în vederea reluării activităţii.
       (4) Un manager de transport în regim de taxi poate conduce activitatea unui singur transportator autorizat.
       (5) Transportatorul autorizat care este persoană juridică sau întreprindere familială are obligaţia de a numi un nou manager de transport în regim de taxi în termen de 30 de zile, în situaţia în care managerul anterior nu mai îndeplineşte în totalitate condiţiile necesare exercitării funcţiei sau este în imposibilitatea de a-şi mai exercita funcţia.
 
 1. În Anexă,la Articolul 10, alineatul (3) se completeazăprin introducerea unui noi litere, litera g) cu următorul cuprins:
      „g) contractul de atribuire a gestiunii delegate pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi, în original”.
 
 1. În Anexă,la Articolul 22 alineatul (4), lit. B) se modifică şi va avea următorul cuprins:
     ,,Art. 22, alin. (4), B) clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro:
              electric - 40 puncte
              hibrid (min. Euro VI) - 35 puncte
              Euro VIII - 30 puncte
              Euro VII - 25 puncte
              Euro VI - 20 puncte
 
 1. În Anexă,Articolul 23, se modifică şi va avea următorul cuprins:
     „Art. 23 Atribuirea în gestiune a serviciului de transport mărfuri şi bunuri în regim de taxi, în Municipiul Braşov, se realizează după anunţul prevăzut la art. 20, alin. (1), ca urmare a depunerii solicitărilor din partea transportatorilor autorizaţi, conform Art. 19 din Ordinul nr. 356/2007 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere”.
 
 1. În Anexă,Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
     „Art. 24 Criteriile minimale care trebuie îndeplinite cumulativ, pentru efectuarea serviciului de transport mărfuri şi bunuri în regim de taxi, în Municipiul Braşov sunt:
      a ) vechimea autovehiculului nu trebuie să depăşească 10 ani de la data fabricaţiei;
     b ) gradul de poluare minim admis: Euro 6”.
 
 1. În Anexă,Articolul 32, alin.15, litera C, Etapa I, teza a 2-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
    ,,Art. 32, alin. 15, punctul C, Etapa I, Copia contractului de muncă al angajatului în favoarea căruia transportatorul autorizat cedează autorizaţia/autorizaţiile taxi, din care să reiasă că este angajat de minim 6 luni în cadrul societăţii respective, înregistrat la ITM şi un extras Revisal;”
 
 1. În Anexă,la articolul 35, alineatul (1), alineatul (2), lit.g) şi i) şi alin. (6) se modifică şi se completează cu alin. (9) şi vor avea următorul cuprins:
    „Art. 35 (1) O autorizaţie taxi deţinută pentru un autovehicul se va prelungi, la cerere, pentru 5 ani, cu menţinerea obligatorie a aceluiaşi număr de ordine, numai dacă la data cererii sunt îndeplinite, cumulativ următoarele condiţii:
          a) autoturismul pentru care s-a solicitat prelungirea autorizaţiei taxi nu depăşeşte vechimea de 10 ani de la data fabricaţiei, pe toată perioada valabilității autorizației taxi, este dotat cu dispozitiv GPS şi dispozitiv de plată prin intermediul cardului bancar, dotări care vor fi specificate în certificatul de agreare şi este deţinut cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing;
          b) sunt respectate prevederile art. 36 din prezentul regulament, dacă se înlocuieşte autovehiculul taxi ca urmare a prelungirii autorizaţiei taxi;
          c) transportatorului respectiv nu i s-a retras autorizaţia de transport sau nu i s-a suspendat autorizaţia taxi respectivă în ultimii 5 ani;
        d) contractul de atribuire în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi este în termen de valabilitate şi transportatorul a respectat prevederile caietului de sarcini privind atribuirea;
        e) transportatorul autorizat a înregistrat integral în evidenţele contabile venitul brut realizat, după caz, din transportul în regim de taxi, în conformitate cu datele furnizate din memoria fiscală a aparatelor de taxat din dotarea taxiurilor pentru care solicită prelungirea autorizaţiilor taxi, în conformitate cu contractele prevăzute la art. 25, (6),lit. c) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere cu modificările şi completările ulterioare, realizate de autovehiculele pentru a căror autorizaţii taxi solicită prelungirea;
          f) sunt respectate prevederile Legii 37/2018 privind promovarea transportului ecologic.
 
,,Art. 35 (2), g) Copie după Contractul de dispecerizare.
              i) Dovada includerii tuturor taximetriştilor utilizaţi în baza de date a unei autorităţi publice locale, însoţită de copie după certificatul de atestare a pregătirii profesionale a conducătorului auto şi contractul de muncă al conducătorului auto, după caz”;
              k) Declarație pe propria răspundere a transportatorului autorizat că pe toată perioada de valabilitate a autorizației taxi, va înlocui, ori de câte ori se impune, autovehiculul a cărui vechime depășește 10 ani.
 
       ,,Art. 35 (6) Dacă transportatorul autorizat nu a depus documentaţia conform alin. 2 şi nu a respectat condiţiile prevăzute la alin. (1) și la alin. (2), lit. k autorizaţia taxi se reţine sau se va retrage, după caz”.
 
       ”Art. 35 (9) În caz de neconcordanţă între numărul autorizaţiilor taxi deţinute de transportatorul autorizat persoană juridică şi numărul taximetriştilor angajaţi cu contract de muncă (8 ore/zi) se va reţine un număr de autorizaţii taxi, direct proporţional cu numărul contractelor de muncă lipsă.
Autorizaţiile taxi reţinute pentru care nu s-au depus documente sau nu au îndeplinit condiţiile prevăzute se vor putea retrage ulterior.”
 
 
 1. În Anexă,articolul 36 se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:
      ”Art. 36 (1) Transportatorul autorizat poate să îşi înlocuiască, la cerere, autovehiculul deţinut, cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing pentru care a obţinut o autorizaţie taxi, cu un alt autovehicul deţinut în aceleaşi condiţii, cu cel puţin acelaşi punctaj privind criteriile de departajare pe care autovehiculul înlocuit l-a obţinut, la data eliberării autorizaţiei taxi, în următoarele cazuri:
       a) autovehiculul nu mai poate fi utilizat datorită uzurii fizice, morale, deteriorării sau furtului;
       b) autovehiculul a fost casat;
       c) autovehiculul a fost înstrăinat;
       d) autovehiculul înlocuitor are o vechime mai mică şi obţine un punctaj superior pentru criteriile de departajare pe care le îndeplineşte;
               (2) - Autovehiculul înlocuitor trebuie să fie deţinut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing de către transportatorul autorizat respectiv şi trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:
        a) să îndeplineascăcel puţin acelaşi punctaj ca autovehiculul înlocuit privind criteriile de departajare în cazul transportului de persoane în regim de taxi;
      b) să aibă vechimea de la data fabricaţiei cel mult egală cu vechimea autovehiculului înlocuit, dar nu mai mult de 10 anişi norme de poluare şi dotări suplimentare conform prezentuluiregulament;
       c) să îndeplinească condiţiile necesare pentru procedura de eliberare a autorizaţiilor taxi;
       d) să aibă culoarea albă integral.
       e) să aibă norma de poluare cel puţin Euro 6;
       f) să aibă dispozitiv GPS şi dispozitiv de plată prin intermediul cardului bancar, menţiuni specificate în certificatul de agreare;”
       2^1 (a) Autovehiculele care execută serviciul de transport persoane în regim de taxi la data aprobării prezentului Regulament şi au norma de poluare Euro 4 vor fi înlocuite până la data de 31.12.2022.
      (b) Autovehiculele cu norma de poluare Euro 4 deţinute de către societăţile de taxi vor fi înlocuite obligatoriu, în proporţie de 30 %, cu autovehicule acţionate prin motoare cu propulsie electrică, tehnologii verzi.
       (c) La eliberarea noilor autorizaţii taxi aferente autovehiculelor electrice, societăţile de taxi vor fi scutite de taxe.”
            (3) Modificarea autorizaţiei taxi  se realizează pe baza unei documentaţii care trebuie să conţină:
        a) cererea transportatorului autorizat pentru înlocuirea autovehiculului în care se precizează motivul înlocuirii;
       b) copie a autorizaţiei de transport;
       c) autorizaţia taxi în original şi setul de ecusoane corespunzător (dacă este cazul);
       d) copie a certificatului de înmatriculare şi a cărţii de identitate a autovehiculului deţinut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing;
       e) copie a certificatului de agreare valabil, în cazul autovehiculelor utilizate pentru transportul în regim de taxi;
       f) certificat de atestare fiscală din care să rezulte că transportatorul autorizat nu are datorii la bugetul local şi în care să figureze autovehiculul pentru care se eliberează autorizaţia taxi (cu excepţia autovehiculului deţinut în temeiul unui contract de leasing operaţional);
       g) declaraţie pe propria răspundere privind dispecerul taxi, prin care transportatorul autorizat va asigura dispecerizarea în cazul transportului de persoane în regim de taxi;
       h) dovada includerii tuturor taximetriştilor utilizaţi în baza de date a unei autorităţi publice locale;
       i) dovada plăţii tarifului pentru eliberarea noii autorizaţii taxi, după caz.
           (4) Dosarele întocmite în condiţiile alin. (3) vor fi depuse la Primăria Municipiului Braşov - Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.
          (5) Toate copiile solicitate se autentifică pentru conformitate, de către funcţionarul desemnat al serviciului Centru de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.
          (6) Autoritatea de autorizare va elibera autorizaţia taxi modificată sub rezerva prezentării în termen de 15 zile de la eliberare a dovezii privind fiscalizarea aparatului de taxat;
           (7) Autorizaţia taxi modificată se eliberează împreună cu setul de ecusoane corespunzător (dacă este cazul) cu condiţia achitării în prealabil a contravalorii acestuia.
          (8) Transportatorul autorizat este obligat să depună documentele, în vederea modificării autorizaţiei taxi în termen de 60 de zile calendaristice din momentul în care a intervenit modificarea.
          (9) Dacă se depăşeşte termenul prevăzut la alin. (8) autorizaţia taxi se suspendă pentru o perioadă de 3 luni.
         (10) Modificarea autorizaţiei taxi se face prin Dispoziţie de Primar.
        (11) Pentru autovehiculul deţinut în temeiul unui contract de leasing, în cazul în care pe perioada de valabilitate a autorizaţiei taxi, utilizatorul autovehiculului devine proprietar, se impune modificarea autorizaţiei taxi pe baza documentaţiei prevăzută la alin. (3) cu respectarea prevederilor alin. (7), (8) (9) şi (10).”
 
 1. În Anexă, Articolul 45, alineatul (1) se completează prin introducerea unei noi litere, litera e) cu următorul cuprins:
     „Art. 45, alin. (1), e) să nu aibă menţiuni în certificatul de cazier judiciar privitoare la faptele prevăzute la art. 9, alin. (1), lit. d), pct. 1 din Legea nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
 
 1. În Anexă, Articolul 58 se completează prin introducerea unui nou alineat, alineatul (4) cu următorul cuprins:
     ,,Art. 58 (4) Funcţiile interzise aparatelor de taxat sunt cele prevăzute în normele legale în vigoare, precum şi următoarele funcţii:
        a) înregistrarea tarifelor doar valoric, fără identificarea felului serviciului tarifat;
        b) funcţionarea aparatului în condiţiile deconectării dispozitivelor de imprimare şi afişaj client, a memoriei electronice fiscale şi a lămpii taxi;
        c) modificarea tarifelor sau a cotei TVA înainte de obţinerea raportului fiscal de golire zilnică;
        d) modificări ale ceasului de timp real, altele decât trecerea de la ora de vară la ora de iarnă şi invers sau variaţii mai mari de 10 minute.”
 
 1. În Anexă, Articolul 63 se completează prin introducerea unui nou alineat, alineatul (2) cu următorul cuprins:
     ,,Art. 63 (2) Nivelul tarifului de distanţă utilizat de către un transportator autorizat care efectuează transport public local de persoane în regim de taxi nu poate fi mai mic decât totalul cheltuielilor realizate în medie în ultimul an de activitate, fundamentate pe baza Structurii pe elemente de cheltuieli pentru stabilirea/ajustarea sau modificarea tarifului de distanţă (pornire) pentru serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi.
Valorile elementelor de cheltuieli înscrise în Structura pe elemente de cheltuieli se declară pe propria răspundere de către fiecare transportator autorizat.”
 
 1. În Anexă, Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:
     „Art. 66 În cazul angajării taxiului printr-un dispecer, locul şi momentul începerii cursei sunt locul şi momentul preluării clientului”.
 
 1. În Anexă, la Articolul 76, alineatul (1),pct.1, teza 1 şi pct. 2, teza a 2-a se completează şi vor avea următorul cuprins:
     ,,Art. 76, alin. (1) pct. 1 - aplicabilă transportatorilor autorizaţi pentru nerespectarea prevederilor art. 5, alin. (5), art. 47, art. 65, alin. (2), lit. f, art. 65, alin. (3), lit. a), b) şi d) din prezentul regulament.”
,,pct. 2 - aplicabilă taximetriştilor pentru nerespectarea prevederilor art. 65, alin. (5), lit. g), j), n) şi o), art. 80 din prezentul regulament.”
 
 1. În Anexa nr.1, parte integrantă din Regulament, se modifică la litera A, punctul 3 în Caietul de sarcini - cadru pentru transportul în regim de taxi (Anexa nr.2 la Contractul-cadru de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi și marfă) şi care va avea următorul cuprins:
       ,,Autorizaţiile taxi prevăzute în Anexa 1 la Contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi se pot prelungi, la cerere, pentru 5 ani, cu menţinerea obligatorie a aceluiaşi număr de ordine, numai dacă în acel moment autoturismul nu depăşeşte vechimea de 10 ani de la data fabricaţiei, pe toată perioada valabilității autorizației taxi, este deţinut cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing şi sunt îndeplinite toate cerinţele legii şi ale Regulamentului de organizare şi executare a serviciului de transport în regim de taxi aprobat de Consiliul Local al Municipiului Braşov”.
 
 1. Se elimină Anexele 5, 6 şi 8 parte integrantă din Regulament, iar celelalte Anexe la Regulament se vor renumerota corespunzător.
  
Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 159 din 25 februarie 2008, republicată,  rămân  neschimbate.
 
 
Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 159 din 25 februarie 2008, republicată şi Anexa parte integrantă, astfel modificate şi completate, se vor republica.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Compartiment Transport şi Monitorizare, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 159 din data de  25  februarie 2008
Republicată conform H.C.L. nr. 1003/2008; H.C.L. nr. 356/2009; H.C.L. nr. 572/2012;
H.C.L. nr. 125/2017 şi conform H.C.L. nr. 166 din 25 martie 2021
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea Regulamentului privind organizarea şi executarea serviciului de transport în regim de taxi, în Municipiul Braşov;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 25 martie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 23.908 din 04.03.2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Transport și Monitorizare din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea şi completarea H.C.L. nr. 159/2008, republicată, privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi executarea serviciului de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, în Municipiul Braşov;
Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 8/2016 şi ale Ordonanţei de urgenţă nr. 21/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003, privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere; prevederile Legii nr. 328/2018 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007; prevederile art. 6, lit. c din Ordinul nr. 356/2007 al Ministrului Internelor şi Reformei Administrative privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere; prevederile Ordinului nr. 243/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi; ale Legii nr. 37/2018, privind promovarea transportului ecologic precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
Văzând adresa Poliţiei Locale nr. 16.938/2017 înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 76.394/27.09.2017, prin care poliţiştii locali solicită introducerea sancţiunii aplicabilă taximetriştilor, pentru nerespectarea prevederilor articolului 80 referitoare la obligaţia de a rămâne în autovehicul sau în apropierea lui;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. n), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi executarea serviciului de transport în regim de taxi, în Municipiul Braşov, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. (1) Se aprobă un număr de 1.109 (4 la 1.000 locuitori) autorizaţii taxi pentru transport persoane în regim de taxi în Municipiul Braşov, pe o perioadă de 5 ani.
 
 
Art. 3. (1) Se aprobă tariful maximal de distanţă, pentru transportul public local de persoane în regim de taxi în Municipiul Braşov astfel:
- tariful de distanţă, maximal, pe timp de zi (între orele 6,00 - 22,00) - 2,2 lei/km
- tariful de noapte (între orele 22,00 -6,00) nu va fi mai mic decât tariful de zi, dar nu va fi mai mare decât cu până la 50 % din tariful de zi.
 
 
Art. 4. Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă:
- Hotărârea Consiliului Local nr. 390/2004, republicată conform H.C.L. nr. 315/2005, privind stabilirea modelului unic „Indicator marcat TAXI “ ce urmează a se aplica pe portierele din spate ale taxiurilor în Municipiul Braşov şi reglementări suplimentare privind desfăşurarea activităţii de taximetrie;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 391/2004, republicată conform H.C.L. nr. 448/2004, privind majorarea tarifelor maxime şi minime (lei/km) practicate în activitatea de taximetrie în Municipiul Braşov;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 537/2005, privind redimensionarea numărului maxim de autorizaţii taxi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 336 din 11 august 2003;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 209/2007, privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi efectuarea serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim de taxi în Municipiul Braşov.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • 6. anexele 2- 5 la Regulament .pdf
  • 7. anexa 6 la Regulament.pdf
  • 8. anexa 7 la Regulament .pdf
  • 9. anexa 8 la Regulament .pdf
  • 5. anexa 1 la Regulament - contract cadru.pdf
  • 4.Anexa la HCL nr.159 republicata - Regulament.pdf