Hotărârea nr. 163/2021

Aprobarea Protocolului de colaborare în vederea realizării obiectivului de investiții ”Spitalul Regional de Urgență Brașov”.
 
 
HOTĂRÂREA Nr.  163
din data de  25  martie  2021
 
 
 
 
Privind: aprobarea Protocolului de colaborare în vederea realizării obiectivului de investiții ”Spitalul Regional de Urgență Brașov”;
 
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 25 martie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 28.415 din 16.03.2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Strategii, Programe de Dezvoltare din cadrul Direcției Proiecte și Strategii, prin care se propune aprobarea Protocolului de colaborare în vederea realizării obiectivului de investiții ”Spitalul Regional de Urgență Brașov”;
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1376/2016 pentru aprobarea planurilor regionale de servicii de sănătate; ale Ordinului nr. 1355/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.765/2006 privind arondarea județelor la centrele regionale, luându-se în considerare regiunile de dezvoltare socio-economică din care fac parte, precum și distanțele aeriene și terestre dintre un spital județean și un anumit centru regional; ale Ordinului ministrului sănătății              nr. 763/14.06.2018 privind constituirea grupului de lucru în vederea realizării obiectivului de investiție “Construire Spital Clinic Regional Brașov”; ale Ordinului ministrului sănătății nr. 1799/2019 pentru constituirea unui grup tehnic de lucru în vederea sprijinirii realizării obiectivului "Spitalul Regional de Urgență Brașov"; ale Ordinului ministrului sănătății nr. 1394/01.11.2018 privind aprobarea specialităților și a numărului de paturi pentru viitorul Spital Clinic Regional de Urgență Brașov; ale Legii nr. 32/2018 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție "Construire Spital Regional de Urgență Brașov"; ale Hotărârii Guvernului nr. 1.028/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de sănătate 2014-2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale; ale Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 89, art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), lit. e), alin. (7), lit. c), alin. (9), lit. a), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. f), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1. Se aprobă Protocolul de colaborare în vederea realizării obiectivului de investiții ”Spitalul Regional de Urgență Brașov” încheiat între Ministerul Sănătății, Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Brașov, prin Consiliul Județean Brașov și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Brașov, prin Consiliul Local Brașov care stă la baza cooperării interinstituționale, în scopul derulării și respectării termenelor, sprijinirii și asigurării de personal și resurse financiare pentru realizarea obiectivului de investiții ”Spitalul  Regional de Urgență Brașov”, conform Anexei, parte integrantă la prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Se împuternicește domnul Allen Coliban, Primarul Municipiului Brașov, să semneze Protocolul de colaborare în vederea realizării obiectivului de investiții ”Spitalul Regional de Urgență Brașov”.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Tehnică, Arhitect Șef, Direcția Economică, Direcția Proiecte și Strategii, prin persoanele nominalizate prin dispoziție de primar vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Protocol MS-CJ-PMBV pt realizare Spital Regional de Urgenta Brasov (1).pdf