Hotărârea nr. 162/2021

Aprobarea Protocolului de Colaborare pentru realizarea obiectivului de investiții “Spital Clinic de Boli Infecțiose și Pneumoftiziologie Brașov”.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 162
din data de  25  martie  2021
 
 
 
Privind: aprobarea Protocolului de Colaborare pentru realizarea obiectivului de investiții “Spital Clinic de Boli Infecțiose și Pneumoftiziologie Brașov;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 25 martie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 28.396 din 16.03.2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Strategii, Programe de Dezvoltare din cadrul Direcției Proiecte și Strategii, prin care se propune aprobarea Protocolului de Colaborare pentru realizarea obiectivului de investiții “Spital Clinic de Boli Infecțiose și Pneumoftiziologie Brașov;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1.028/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de sănătate 2014-2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale; art. 35, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; art. 7, lit. e) din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare; art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 89, alin. (8), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), lit. e), alin. (7), lit. c), alin. (9), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. f), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă Protocolul de colaborare în vederea realizării obiectivului de investiții “Spital Clinic de Boli Infecțiose și Pneumoftiziologie Brașov încheiat între Ministerul Sănătății, Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Brașov, prin Consiliul Județean Brașov și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Brașov, prin Consiliul Local Brașov, conform Anexei, parte integrantă la prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se împuternicește domnul Allen Coliban, Primarul Municipiului Brașov, să semneze Protocolul de colaborare în vederea realizării obiectivului de investiții “Spital Clinic de Boli Infecțiose și Pneumoftiziologie Brașov.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Tehnică, Arhitect Șef, Direcția Economică, Direcția Proiecte și Strategii vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Protocol de asociere SBIP.pdf