Hotărârea nr. 161/2021

Aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri de inventar aflate în proprietatea Municipiului Brașov, către unităţile de învățământ și instituţiile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 161
din data de  25  martie  2021
 
 
 
Privind: aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri de inventar aflate în proprietatea Municipiului Brașov, către unităţile de învățământ și instituţiile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 25 martie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 26.263 din 11.03.2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Brașov, prin care se propune aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri de inventar aflate în proprietatea Municipiului Brașov, către unităţile de învățământ și instituţiile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov;
Având în vedere prevederile art. 1 și ale Anexei 1, punctele 1, 2, 6 din H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E:
 
 
Art. 1. Se aprobă transmiterea fără plată a unor bunuri de inventar aflate în proprietatea Municipiului Brașov, către unităţile de învățământ și instituţiile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov, conform Anexelor nr. 1 și 2, cu valoare totală de inventar 253.711,7 lei (cu TVA inclus).
 
 
Art. 2. Transmiterea, fără plată, se va face pe baza unui proces-verbal de predare - primire, cu înregistrarea în evidențele contabile a oprațiunilor privind ieșirea, respectiv intrarea în gestiune a bunurilor menționate la Art. 1.
 
 
Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile H.C.L. nr. 296 din 30.06.2020, își încetează aplicabilitatea.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Brașov, unitățile de învățământ și instituțiile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa 1.pdf
  • Anexa 2.pdf