Hotărârea nr. 153/2021

Închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu altă destinaţie, proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea Societăţii Rial S.R.L., situat în Braşov, str. Lungă nr. 10, ap. 4.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 153
din data de  25  martie  2021
 
 
 
 
Privind: închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu altă destinaţie, proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea Societăţii Rial S.R.L., situat în Braşov, str. Lun nr. 10ap. 4;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 25 martie 2021;
Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Societății RIAL S.R.L., prin care se propune închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu altă destinaţie, proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea Societăţii Rial S.R.L., situat în Braşov, str. Lungă nr. 10, ap. 4;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 329/30.06.2020 prin care s-a aprobat ca imobilele cu destinaţia de locuinţe şi a celor cu altă destinaţie, proprietatea Municipiului Braşov, libere de orice sarcini, date în administrarea Societăţii Rial S.R.L. să fie închiriate conform destinaţiei acestora, prin licitaţie publică;
Văzând că imobilul de mai sus este proprietatea privată a Municipiului Braşov conform înscrierilor din C.F. nr. 151739 Brașov, nr. top. 2051/1/11, cu nr. cadastral 8611-C2-U1 şi C.F.  nr. 151739-C3-U1 Brașov, nr. top. 2051/1/12, cu nr. cadastral 8611-C3-U1 şi se află în administrarea ICRAL Braşov, antecesoarea Societăţii Rial S.R.L.;
Luând în consideraţie Raportul de evaluare nr. 220/9/2020 (5.360/2020) întocmit de S.C. Team Ronexpert S.R.L. Braşov, membru corporativ ANEVAR prin care s-a stabilit preţul minim de pornire la licitaţie în valoare de 113,03 Euro/lună, respectiv 550,99 lei/lună;
Constatând că imobilul de mai sus, proprietatea privată a Municipiului Braşov, îndeplineşte condiţiile pentru a fi scos la închiriere prin licitaţie publică conform prevederilor H.C.L. nr. 329 din 30.06.2020;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 75, alin. (1), lit. b), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. b), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a), art. 332, art. 333, alin. (1), alin. (3), alin. (5), art. 334 - 343 și art. 362, alin. (1), alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu altă destinaţie proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea Societăţii Rial S.R.L., situat în Braşov, str. Lungă, nr. 10,  ap. 4.
 
 
 
Art. 2. Imobilul de mai sus se identifică prin următoarele elemente:
          a) Bun imobil aflat în proprietatea privată a Municipiului Braşov, înscris în C.F. nr. 151739Brașov, sub nr. cadastral 8611-C2-U1, nr. top. 2051/1/11 şi C.F. 151739-C3-U1 Brașov cu nr. cadastral 8611-C3-U1, nr.top. 2051/1/12, aflat în administrarea ICRAL Braşov, antecesoarea Societăţii Rial S.R.L. şi cuprins în Inventarul mijloacelor fixe - clădiri al Societăţii Rial S.R.L.  cu valoarea de 10.623,18 lei.
          b) Destinaţia bunului: Spaţiu cu altă destinaţie.
          c) Durata închirierii: 5 ani cu posibilitate de prelungire.
          d) Preţul minim al închirierii: 550,99lei/lună.
 
 
 
Art. 3. Se aprobă Documentaţia de atribuire pentru închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu destinaţia de locuinţă situat în Braşov, str. Lungă nr. 10, ap. 4, după cum urmează:
          a) Caietul de sarcini                                                               - Anexa nr. 1
          b) Fişa de date a procedurii                                                    - Anexa nr. 2
          c) Contractul cadru conţinând clauze contractuale obligatorii     - Anexa nr. 3
          d) Formularele şi modelele de documente                                - Anexa nr. 4
  
 
 
Art. 4. Se însuşeşte Raportul de evaluare nr. 220/9/2020 (5.360/2020) întocmit de S.C. Team Ronexpert S.R.L. Braşov, membru corporativ ANEVAR prin care a fost stabilit preţul de pornire al licitaţiei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, Societatea Rial S.R.L. şi Comisia pentru evaluarea ofertelor privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiilor cu destinaţia de locuinţe şi a celor cu altă destinaţie proprietatea Municipiului Braşov, date în administrarea Societăţii Rial S.R.L. constituită conform Dispoziţiei de primar nr. 1.748/27.06.2020, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 Anexe

  • RAPORT DE EVALUARE LUNGA 10.pdf
  • DOC LICITATIE SAD Lunga 10 ap 4.pdf