Hotărârea nr. 149/2021

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov pentru anul 2021.

 

 
HOTĂRÂREA Nr. 149
din data de  25  martie  2021
 
 
 
 
Privind: aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov pentru anul 2021;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 25 martie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 26.594 din 11.03.2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcției Economice, prin care se propune aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov pentru anul 2021;
Văzând Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, însoțit de Nota de Fundamentare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021; Raportul de Gestiune vizat de Controlul Financiar de Gestiune; Decizia Consiliului de Administrație a Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov nr. 5 din 10.03.2021 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, înaintate prin adresa nr. 2.002 din 11.03.2021 și înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Brașov cu  nr. 26.714 din 11.03.2021;
În conformitate cu prevederile art. 48, alin. (3) și alin. (9) din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/08.03.2021; art. 4, alin. (1), lit. a), art. 6, alin. (1) și art. 9, alin. (2) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 1, alin. (1), lit. c) din O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale şi societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome; ale O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; ale art. 14, alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. d), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov pentru anul 2021, în sumă de 8.376,48 mii lei la partea de venituri, în sumă de 8.307,29 mii lei la partea de cheltuieli și profit brut în sumă de 69,19 mii lei, conform următoarelor anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:
  • Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021
  • Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri şicheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora
  • Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale
  • Anexa nr. 4 - Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare pe anul 2021
  • Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut şi de reducere a plăților restante.
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov și  Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov   vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa nr.1 la HCL.pdf
  • Anexa nr.2 la HCL.pdf
  • Anexa nr.3 la HCL.pdf
  • Anexa nr.4 la HCL.pdf
  • Anexa nr.5 la HCL.pdf