Hotărârea nr. 147/2021

Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al doamnei VECERDI CRISTINA - AGNES ca urmare a demisiei.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 147
din data de  25  martie  2021
 
 
 
 
Privind: constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al doamnei VECERDI CRISTINA - AGNES ca urmare a demisiei;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 25 martie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 29.861 din 2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Analizând, Referatul constatator semnat de către Secretarul General al Municipiului Braşov şi Primarul Municipiului Braşov, înregistrat cu nr. 29.861/19.03.2021, privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al doamnei VECERDI CRISTINA - AGNES  şi declararea ca vacant a locului de consilier local deţinut de aceasta;
Văzând şi adresa înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 29.829 din data de 19.03.2021, prin care doamna VECERDI CRISTINA - AGNES, solicită încetarea de drept a mandatului de consilier local;
În conformitate cu avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), art. 139 alin. (1), art. 204, alin. (2), lit. a),    alin. (3), alin. (6), alin. (7), alin. (17) şi art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al doamnei VECERDI CRISTINA - AGNES , ca urmare a demisiei.
 
 
 
Art. 2. Consiliul Local al Municipiului Braşov declară vacant locul de consilier local ocupat de doamna  VECERDI CRISTINA - AGNES.