Hotărârea nr. 144/2021

Aprobarea Acordului de Parteneriat între Primăria Municipiului Brașov și Asociaţia Club Sportiv Auto Blic referitor la realizarea unui eveniment sportiv jubiliar.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 144
din data de  12  martie  2021
 
 
 
 
Privind: aprobarea Acordului de Parteneriat între Primăria Municipiului Brașov și Asociaţia Club Sportiv Auto Blic referitor la realizarea unui eveniment sportiv jubiliar;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă de îndată la data de 12 martie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 26.136 din 10.03.2021 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând Raportul de specialitate al Biroului Relații Externe, Turism și Evenimente, prin care se propune aprobarea Acordului de Parteneriat între Primăria Municipiului Brașov și Asociaţia Club Sportiv Auto Blic referitor la realizarea unui eveniment sportiv jubiliar;
Având în vedere adresa Asociaţiei Club Sportiv Auto Blic înregistrată la Primăria Municipiului Brașov sub nr. 4.831 din 18.01.2021 prin care se solicită autorităţilor locale braşovene sprijinul pentru organizarea unui eveniment sportiv de înaltă calitate care să marcheze ediţia jubiliară de o jumătate de veac de la organizarea unui raliu în Braşov în anul 1971, precum şi termenul strâns pentru desfăşurarea evenimentului mai sus-prezentat, şi anume 25 - 27 martie 2021;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. e), alin. (9), lit. a), art. 134, alin. (4),  art. 139, alin. (3), lit. f), art. 154, alin. (1), alin. (6), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Braşov şi Asociaţia Club Sportiv Auto Blic, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Se împuterniceşte domnul Allen Coliban, în calitate de Primar al Municipiului Braşov, să semneze în numele şi pentru Municipiului Braşov, Acordul de parteneriat dintre Municipiul Braşov şi Asociaţia Club Sportiv Auto Blic, prezentat la art. 1 al prezentei.
 
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Asociaţia Club Sportiv Auto Blic vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 Anexe

  • ACORD CADRU DE PARTENERIAT cu As Club Sportiv Auto Blic .pdf