Hotărârea nr. 140/2021

Încheierea convenției de furnizare servicii de certificare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pentru personalul contractual al Serviciului Public Local de Termoficare Brașov, serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Local Brașov.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 140
din data de 24  februarie  2021
 
 
 
 
Privind: încheierea convenției de furnizare servicii de certificare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pentru personalul contractual al Serviciului Public Local de Termoficare Brașov, serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Local Brașov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator,
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Public Local de Termoficare Braşov, prin care se propune încheierea convenției de furnizare servicii de certificare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pentru personalul contractual al Serviciului Public Local de Termoficare Brașov, serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Local Brașov;
Având în vedere art. 8, alin. (1) din Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare “Înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul serviciului public de alimentare cu energie termică, constituie obligaţii ale autorităţilor administraţiei publice locale”; art. 3, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice: „Actele emise în format electronic de autorităţile şi instituţiile publice vor fi semnate cu semnătura electronică calificată”; articolul unic din Ordonanța de Urgență nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică: „Se desemnează Serviciul de Telecomunicaţii Speciale să furnizeze servicii de certificare calificată destinate exclusiv personalului autorizat din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, în scopul îndeplinirii atribuţiilor funcţionale”; nevoia de respectare strictă a regulilor de distanţare socială şi de creare a condiţiilor tehnice necesare pentru lucrul de la distanţă, în condiţii de izolare sau carantină; obligativitatea asigurării continuităţii furnizării energiei termice și respectiv a funcționării întregului Serviciu Public Local de Termoficare Brașov în regim continuu, inclusiv pe întreaga perioadă a desfăşurării unui caz de forţă majoră - infectarea cu virusul SARS-CoV-2; anexa 1, pct. 5 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale: “Lista utilizatorilor reţelelor de telecomunicaţii speciale: 5. Administraţia publică centrală şi locală şi/sau unităţile aflate în subordinea, în administrarea sau sub autoritatea acesteia care desfăşoară activităţi de interes public naţional”;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. n), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă încheierea convenției de furnizare servicii de certificare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pentru personalul contractual al Serviciului Public Local de Termoficare Brașov, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se mandatează dl. Ionuţ-Mircea Marin, având funcţia de Director al Serviciului Public Local de Termoficare Braşov, să semneze Convenţia arătată la art. 1.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov și Serviciul Public Local de Termoficare Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Conventie_beneficiar.pdf