Hotărârea nr. 14/2021

Aprobarea tarifelor percepute pentru practicarea activităților de agrement turistic și divertisment în cadrul Centrului de Agrement și Divertisment Poiana Brașov, conform Anexelor 1 și 2.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 14
din data de 27  ianuarie  2021
 
 
 
 
Privind: aprobarea tarifelor percepute pentru practicarea activităților de agrement turistic și divertisment în cadrul Centrului de Agrement și Divertisment Poiana Brașov, conform Anexelor 1 și 2;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 ianuarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 92 din 2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Public Local Salvamont Agrement şi Parking Braşov, prin care se propune aprobarea tarifelor percepute pentru practicarea activităților de agrement turistic și divertisment în cadrul Centrului de Agrement și Divertisment Poiana Brașov, conform Anexelor 1 și 2;
Având în vedere prevederile art. 31, alin. (1) din Legea nr. 273/2016, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 14, alin. (1), lit. d), art. 19, art 28, lit. j) și art. 39, alin. (1), (2) și (4) din Ordonanța nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare; ale H.C.L. nr. 896 din 10.12.2019 privind exercitarea modului de administrare a bunurilor (mobile și imobile) proprietatea Municipiului Brașov de către serviciile publice, instituțiile publice, regiile autonome și întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov, precum și ale H.C.L. nr. 334 din 30 mai 2018 privind darea în administrare către Serviciul Public Local Salvamont, Agrement și Parking a imobilelor denumite Parcare, Centrul de Agrement și Centrul de Informare Turistică situate în Poiana Brașov.
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. c), alin. (7), lit. e), art. 139, alin. (3), lit. c), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a)  din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă tarifele percepute pentru practicarea activităților de agrement turistic și divertisment în cadrul Centrului de Agrement și Divertisment Poiana Brașov conform Anexelor 1 și 2.
 
 
 
Art. 2. La data aprobării prezentei hotărâri. H.C.L. nr. 544/2016, H.C.L. nr. 602/2016, H.C.L. nr. 179/2017, H.C.L. nr. 676/2018, H.C.L. nr. 794/2018 își încetează aplicabilitatea.
 
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov prin Serviciul Public Local, Salvamont, Agrement și Parking Brașov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • anexa 1 Salvamont.pdf
  • anexa 2 Salvamont.pdf