Hotărârea nr. 139/2021

Completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 7 din 27.01.2021 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 139
din data de 24  februarie  2021
 
 
 
 
Pentru: completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 7 din 27.01.2021 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie 2021;
Analizând referatul de aprobare nr. 4.527 din 22.02.2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând Raportul de specialitate al Poliţiei Locale Braşov, prin care se propune completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 7 din 27.01.2021 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov;
Având în vedere prevederile art. 408 şi art. 518 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii Poliţiei Locale nr. 155/2010 republicată; ale H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale; ale H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare; ale Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice; ale Legii nr. 53/2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare - Codul Muncii;
Văzând avizul favorabil al Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Brașov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (3), lit. c), alin. (7) lit. g), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se completează Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 27.01.2021 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov, în sensul introducerii unui nou articol nr. 1, şi care va avea următorul cuprins:
"Art. 1. Se aprobă reorganizarea Poliţiei Locale Braşov."
 
 
Art. 2. Se modifică Art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 7 din 27.01.2021 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov, şi care va avea următorul cuprins:
"Art. 1. Se aprobă Organigrama Poliţiei Locale Braşov, în condiţiile Art. 1, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre."
 
 
Art. 3. Se modifică Art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 7 din 27.01.2021 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov, şi care va avea următorul cuprins:
"Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Poliţiei Locale Braşov, în condiţiile Art. 1, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre."
 
 
Art. 4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 7 din 27.01.2021 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov, inclusiv Anexele acesteia, rămân neschimbate.
 
 
Art. 5. Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 27.01.2021 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov, astfel completată şi modificată, se va renumerota şi republica.
 
 
Art. 6. Primarul Municipiului Braşov şi Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 7 din data de 27  ianuarie  2021
Republicată conform H.C.L. nr. 139 din 24  februarie  2021
 
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie 2021;
Analizând referatul de aprobare nr. 4.527 din 22.02.2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând Raportul de specialitate al Poliţiei Locale Braşov, prin care se propune completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 7 din 27.01.2021 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov;
Având în vedere prevederile art. 408 şi art. 518 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii Poliţiei Locale nr. 155/2010 republicată; ale H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale; ale H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare; ale Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice; ale Legii nr. 53/2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare - Codul Muncii;
Văzând avizul favorabil al Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Brașov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (3), lit. c), alin. (7) lit. g),  art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă reorganizarea Poliţiei Locale Braşov.
 
 
Art. 2. Se aprobă Organigrama Poliţiei Locale Braşov, în condiţiile Art. 1, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. Se aprobă Statul de funcţii al Poliţiei Locale Braşov, în condiţiile Art. 1, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 4. Prezenta hotărâre produce efecte începând cu data de 01.04.2021 dată până la care se aplică și se respectă procedurile legale prevăzute de art. 408 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
 
 
Art. 5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea H.C.L. nr. 85/2019 republicată, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov.
 
 
Art. 6. Primarul Municipiului Braşov şi Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • anexa proiect HCL.pdf
  • Organigrama anexa 1.pdf