Hotărârea nr. 138/2021

Declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică privind imobilele situate în Brașov - zona Ștefan Baciu - 1 Decembrie 1918 - Ioan Socec.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 138
din data de 24  februarie  2021

 

 

 

 

 
Privind: declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică privind imobilele situate în Brașov - zona Ștefan Baciu - 1 Decembrie 1918 - Ioan Socec;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 18.509 din 2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică privind imobilele situate în Brașov - zona Ștefan Baciu - 1 Decembrie 1918 - Ioan Socec;
Văzând Documentațiile tehnice topografice de identificare întocmite de S.C. Funciara S.R.L. - PFA Petru Valentina Garofița și Rapoartele de evaluare întocmite de S.C. Team Ronexpert S.R.L. - expert evaluator Bereș Aron;
Luând în considerație declaraţiile autentice nr. 597/16.03.2018 și respectiv 76/15.01.2019 ale S.C. INSIGRA S.R.L., precum și adresa nr. 15.868/2021; proiectul de hotărâre a Consiliului Local privind încheierea unei convenții civile nr. 18.431/2021;
Având în vedere prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată, precum și Normele de aplicare ale acesteia, precum şi ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (2), lit. b), lit. c), lit. d), alin. (4), lit. b), lit. d), alin. (7), lit. m), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului Realizare str. 1 Decembrie 1918 (tronson str. I. Socec - str. Ștefan Baciu) conform studiului de fezabilitate întocmit de S.C. Predus Proiect S.R.L.
 
 
Art. 2. Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată, identificată după cum urmează:
 
1) cota de 1/24 parte din imobilul teren situat în Municipiul Brașov, str. 1 Decembrie 1918, F.N., județul Braşov, înscris în C.F. nr. 105648, nr. top. 9423/7/1/30, în suprafaţă înscrisă în C.F. de 3.289 m.p. și suprafață măsurată de 2034 m.p., respectiv a unei suprafețe de 84,75 m.p. din suprafața măsurată de 2034 m.p, proprietatea numiților, Cheslerean Valer și Cheslerean Ivonne Antoaneta, (conform documentației cadastrale întocmită de către ing. Petru Valentina Garofița);
 
2) cota de 3/24 parte din imobilul teren situat în Municipiul Brașov, str. 1 Decembrie 1918, F.N., județul Braşov, înscris în C.F. nr. 105648, nr. top. 9423/7/1/30, în suprafaţă înscrisă în C.F. de 3.289 m.p. și suprafața măsurată de 2034 m.p., respectiv a unei suprafețe de 254,25 m.p. din suprafața măsurată de 2034 m.p., proprietatea numitei Dobrănel Claudia Maria;
 
3) cota de 1/8 parte din imobilul teren situat în Municipiul Brașov, str. 1 Decembrie 1918, F.N., județul Braşov, înscris în C.F. nr. 136669 Brașov, în suprafaţă de 517 m.p., respectiv a unei suprafețe de 65 m.p., proprietatea numitei Dobrănel Claudia Maria;
 
4) cota de 3/24 parte din imobilul teren situat în Municipiul Brașov, str. 1 Decembrie 1918, F.N., județul Braşov, înscris în C.F. nr. 105658 Brașov, în suprafaţă înscrisă în C.F. de 336 m.p. și suprafață măsurată de 334 m.p., respectiv a unei suprafețe de 41,75 m.p. din suprafața măsurată de 334 m.p, proprietatea numitei Dobrănel Claudia Maria.
 
 
Art. 3. Se însușeșc documentațiile tehnice topografice ale imobilelor terenuri ce face obiectul art. 1, întocmită de S.C. Funciara S.R.L. - PFA Petru Valentina Garofița.
 
 
Art. 4. Se însușeșc Rapoartele de evaluare nr. 274-1/2021, 274-2, 274-3/2021 întocmite de către societatea evaluatoare Team Ronexpert S.R.L. - expert evaluator Bereș Aron ale imobilelor ce fac obiectul art. 1.
 
 
Art. 5. Se aprobă suma aferentă despăgubirii pentru imobilul expropriat în valoare de 12745,02 lei.
 
 
Art. 6. Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Brașov a sumei totale de 12745,02 lei, reprezentând valoarea despăgubirii ce se va acorda proprietarilor, care va fi virată într-un cont deschis pe numele expropriatorului la dipoziția proprietarilor imobilului în termen de 15 zile de la data adoptării prezentei.
 
 
Art. 7. Se mandatează Primarul Municipiului Brașov sau persoana legal desemnată de acesta pentru emiterea Deciziei de expropriere.
 
 
Art. 8. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public corespunzător datelor din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 9. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar și Direcția Economică va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.