Hotărârea nr. 137/2021

Aprobarea Convenției Civile încheiate între Municipiul Brașov și S.C. INSIGRA S.R.L.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 137
din data de 24  februarie  2021
 
 
 
 
Privind: aprobarea Convenției Civile încheiate între Municipiul Brașov și S.C. INSIGRA S.R.L.;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 18.431 din 2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune aprobarea Convenției Civile încheiate între Municipiul Brașov și S.C. INSIGRA S.R.L.;
Văzând adresa S.C. INSIGRA S.R.L. nr. 14.641 din 10.02.2021;
Având în vedere prevederile art. 1270, 1272 din Codul Civil; ale Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesare pentru realizarea unor obiective de interes național, județean și local;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), lit. e), alin. (9), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1. Se aprobă încheierea unei convenții civile între Municipiul Brașov și S.C. INSIGRA S.R.L., conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexă Proiect HCL 18431.pdf